dimecres, de desembre 20

Moció del Consell Comarcal per la Via Verda del Baix Gaià


Aquesta setmana el Ple del Consell Comarcal del Tarragonès, va aprovar una moció per iniciar el procés administratiu per assolir les demandes de part de la ciutadania baixgaienca, crear una via verda. El consens dels 5 partits polítics ha de servir per avançar, espero que no quedi en "paper mullat"
Josep Gómez Belluga, secretari del Consell Comarcal del Tarragonès,

CERTIFICO: Que el Ple ordinari del Consell Comarcal del Tarragonès, de data 18 de desembre de 2006, va adoptar, entre d'altres, el següent acord:

El president proposa al Consell Plenari, qui ho acorda per unanimitat, l’adopció del següent acord:

“Antecedents

1. Des de fa anys existeix una inquietud de tots els municipis de la part nord-est de la comarca i d’aquest propi Consell Comarcal d’aprofitar l’antic traçat del ferrocarril de Barcelona a Reus, en desús des de fa molt de temps, per implantar una via verda amb o sense tramvia lleuger per dinamitzar turísticament aquest sector de la comarca. Entenem que com a primera opció pot ser una important activitat turística cultural i esportiva per aquesta zona l’establiment d’una via verda i com a segona opció compatibilitzar-la amb un tramvia lleuger per comunicar aquesta zona de la comarca amb l’estació del TAV. Amb tot, s’aconsegueix conservar i difondre l’important patrimoni ferroviari existent.

1. El tram proposat és l’existent entre el pont més pròxim direcció Tarragona de l’intercanviador de Roda de Barà i el punt més proper de l’estació del TAV. Aquest tram transcorre pels municipis de Roda de Barà, Creixell, La Pobla de Montornès, La Riera de Gaià, Vespella de Gaià, El Catllar, La Secuita i Perafort.

2. El vigent Programa d’Actuació comarcal preveu al seu apartat 2.1.4.5 que en el cas de què el traçat de la via Reus-Roda no servís de base del traçat del TAV, s’hauria de reactivar per al transport de passatgers. Aquest PAC és de l’any 1995 i hores d’ara, es considera més oportú i adequat a l’actual realitat social de la comarca impulsar com a primera opció una via verda i com a segona alternativa una via verda compatibilitzada amb un tramvia lleuger, sempre que fos tècnicament possible.

3. Existeixen d’altres experiències i iniciatives pròximes com es la via verda de la comarca de la Terra Alta encabida dintre del Pla de dinamització turística d’aquella comarca que configuren un potent atractiu turístic i cultural per a totes les edats i que està aconseguint un èxit de participació i de visitants.

4. La Comissió de seguiment de l’actuació comarcal va acordar, per unanimitat, en sessió celebrada el dia 14 de desembre de 2006, aprovar la proposta d’iniciar expedient per l’establiment d’una ruta verda del tram de ferrocarril entre l’intercanviador de Roda de Barà i el punt més pròxim de l’estació del TAV, com a primera opció, i com a segona compatibilitzant-la amb un tramvia lleuger.

5. Aquest tràmit necessita inicialment el suport de tots els municipis afectats per l’esmentat traçat. Posteriorment s’haurà de delegar la implantació del servei i la gestió de l’esmentada via verda a aquesta Corporació.

6. Existeix un programa de vies verdes estatals gestionat per una fundació estatal integrada pels principals agents del sector ferroviari que fomenta aquestes iniciatives des de l’any 1993 i que a l’actualitat a finals de 2006 disposa, a tota Espanya de quasi 1.555 quilòmetres acondicionats de traçats de vies antigues amb un total de 64 vies verdes disponibles.

7. Posats en contacte amb la Direcció del Programa Vies Verdes de la Fundació dels Ferrocarrils Espanyols manifesten que per iniciar els tràmits ha d’existir acord dels ens locals implicats amb la presentació d’una documentació que ha de contenir, entre d’altres, un projecte constructiu de les obres d’acondicionament del traçat que s’integra en el Programa.

Fonaments de dret

1. Article 85 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, que diu que correspon a la comarca assegurar l’establiment i l’adequada prestació dels serveis municipals en el territori de la comarca.

2. Els articles 26 i 28 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya que diu que els consells comarcals han de vetllar perquè en els municipis del seu àmbit territorial es duguin a terme, amb nivells de qualitat homogenis, els serves, les activitats i les prestacions establertes a la vigent legislació de règim local i que són de competència local, i, cooperar amb els municipis en l’establiment de nous serveis necessaris per al desenvolupament del territori.

3. Els objectius generals establerts als apartats 1.3.7. i 9 del Programa d’Actuació Comarcal diuen que s’ha de fomentar el desenvolupament econòmic i social de la comarca, mitjançant la col·laboració amb les actuacions d’altres institucions, tant públiques com privades i vetllar perquè les infraestructures, equipaments i serves generals projectats per la comarca serveixin per a incrementar el seu nivell de vida i el potencial de desenvolupament.

Acord

El Ple del Consell Comarcal acorda:

1. Aprovar l’inici de l’expedient d’establiment d’una via verda en l’antic traçat del ferrocarril Barcelona-Reus, en el tram existent des del pont més pròxim direcció Tarragona de l’intercanviador de Roda de Barà i el punt més proper a l’estació del TAV, com a primera opció i, com a segona, en el mateix tram, compatibilitzar-lo amb un tramvia lleuger, sempre que fos tècnicament possible.

2. Donar audiència, per termini de 30 dies, als municipis de Roda de Barà, Creixell, La Pobla de Montornès, La Riera de Gaià, Vespella de Gaià, El Catllar, La Secuita i Perafort a l’objecte de que manifestin la seva implicació local i adhesió a aquesta iniciativa.

3. Acollir-se, en cas d’informe favorable de tots els ens locals implicats, al Programa de viesp verdes del Ministeri de Medi Ambient, i realitzar tots els tràmits corresponents.

4. Crear una comissió comarcal de seguiment de la via verda integrada per un representant de cada ens local implicat i presidida per aquest Consell Comarcal a l’objecte d’impulsar aquest projecte i proposar les accions als òrgans competents.”

I, perquè consti, signo aquest certificat de l'esborrany d'acta redactat, a reserva de la seva aprovació, de conformitat amb el que disposa l'art. 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Tarragona, 19 de desembre de 2006