dijous, d’octubre 29

Pacte Nacional per a les Infraestructures, estarem atents!


Aquests dies sentim a parlar del Pacte Nacional per a les Infraestructures, un full de ruta que marcarà el futur de les infraestructures per els propers 15 o 16 anys. Personalment penso que és important la planificació i que és una bona noticia que un govern faci una previsió de futur, cosa que no va fer el govern liderat per en Jordi Pujol.


Tot i això em tremolen les cames quan penso que s'estan projectant noves carreteres, autovies i xarxes ferroviàries... estic segur que hi haurà sensibilitat cap als territoris, i que de les possibles noves infraestructures es faran les senzillament imprescindibles.


Ho dic per que els pobles estem acostumats a veure com el territori es destrossat al servei de les grans ciutats. A mi personalment em preocupa el possible enllaç ferroviari al seu pas pel Baix Gaià, tinc l'obligació moral de dir que si es confirma que el Baix Gaià ha d'assumir una nova barrera artificial, sortirem al carrer per fer front amb les urpes esmolades. Veient la poca informació que he pogut disposar fins a data d'avui, començo a tindre la sensació de que he estat víctima de la meva bona fe.


El territori del Baix Gaià ja no es toca més, per dignitat, tornarem a les pancartes si cal!

dimecres, d’octubre 28

La Junta de Govern i mil socis més(sic)... prou utilització de les jubilades i jubilats!


En el darrer Diari de la Torre surt un article que sota el títol “Un cas especial” que raspalla la gestió de la regidora de Gent Gran. El signa “La Junta de Govern i mil socis més”. He tingut l'oportunitat de parlar amb alguns membres de la junta i alguns dels mil socis, i tinc que dir que ningú té coneixement de cap acord per publicar un article d'aquest tipus.

No és el primer cop que passa, quan la regidora de Gent Gran va tindre problemes amb l'anterior govern i amb el partit que va obtenir l'acta, també va sortir un article, en aquest cas al diari El Mónic, amb el mateix sentit i signat per l'associació.

Comença haver-hi indignació per la utilització política d'una associació que la seva tasca és social, indignació per considerar el col·lectiu de jubilats i jubilades un grup de persones sense criteris personals i que poden ser utilitzats sense cap tipus de respecte.

dilluns, d’octubre 26

dilluns, d’octubre 19

El ple de l'Ajuntament de Torredembarra aprova regular la instal·lació d'antenes de telefonia mòbil‏


El passat dijous el Ple de l'Ajuntament de Torredembarra va aprovar per unanimitat una moció, presentada per Alternativa Baix Gaià-EPM, que demana la regulació i ordenació de la instal·lació d'antenes de telefonia mòbil. Aquesta moció és el resultat de converses amb persones i comunitats de veïns, preocupats pels possibles efectes nocius a la salut.


MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP D’ABG-EPM SOL·LICITANT QUE S’ELABORI UN PLA ESPECIAL D'INFRAESTRUCTURES RADIOELÈCTRIQUES QUE REGULI LES INSTAL·LACIONS D’ANTENES DE TELÈFONIA MÒBIL


Atès que la liberalització del mercat de les telecomunicacions ha comportat el ràpid creixement de tots aquells elements de telecomunicació necessaris per prestar un servei de qualitat.


Atès que els serveis de telecomunicacions requereixen una infraestructura que afecta directament el territori.


Atès que existeix una evident preocupació social pels possibles efectes de les emissions de les antenes de telefonia mòbil en la salut dels ciutadans. Aquesta preocupació és compartida per part de la comunitat científica i, fins i tot per l’Organització Mundial de la Salut que va encetar un estudi epidemiològic al respecte per establir la seva incidència real, o la pròpia Unió Europea que recomanava el 1999 als països membres l’adequació de les seves legislacions estatals.


Atès que una de les recomanacions del Consell Europeu de 1999 reclamava restriccions segons les característiques particulars de la població més directament exposada.


Atès tot l’exposat, el ple de l’Ajuntament de Torredembarra ACORDA:


1.- Que s’elabori un Pla Especial d'Infraestructures Radioelèctriques que reguli les instal·lacions d’antenes de telefonia mòbil personal i altres serveis radioelèctrics de telefonia pública, que contempli com a mínim els següents criteris:  • Elaboració, amb la participació dels operadors de telefonia mòbil, d’un pla d’implantació de tota la xarxa que fixi els emplaçaments i la tipologia de les antenes, així com la justificació de les solucions proposades i les possibles alternatives.

  • Exigència d’integració paisatgística de les antenes i obligació per a les diferents operadores d’instal·lacions comuns, a fi d’evitar duplicitats.

  • Utilització de la millor tecnologia disponible que sigui compatible amb la minimització de l’impacte visual i ambiental en les instal·lacions.

  • Desenvolupament de mesures de prevenció per a la salut de les persones, establint distàncies de seguretat a les zones habitades.

  • Declaració de tots els elements arquitectònics catalogats i del sòl rústic protegits com a zones lliures d’antenes.

  • Exigència d’una assegurança de responsabilitat civil que permeti cobrir els possibles problemes que se’n puguin derivar de la instal·lació d’antenes base de telefonia mòbil.

2.- Que s'obri una moratòria temporal la concessió de llicències per a instal·lacions d’antenes de telefonia mòbil fins que no estigui aprovada l’esmentat Pla Especial d'Infraestructures Radioelèctriques.

dissabte, d’octubre 17

Publicat al Diari El Punt - Ordenaces Fiscals 2010


L'Ajuntament de Torredembarra aprova la congelació de les ordenances fiscals pel 2010


17/10/09 02:00 - Torredembarra -

El ple de l'Ajuntament de Torredembarra celebrat dijous al vespre va aprovar amb els vots a favor de CiU, el PSC i ERC la congelació de les ordenances fiscals pel 2010 amb l'objectiu de no incrementar la pressió fiscal. Amb la congelació, però, no es modifiquen les tarifes, com ara l'IBI o l'ICIO. Sobre la taxa de recollida d'escombraries es preveia introduir una bonificació del 25% als veïns del nucli antic que participen en la recollida porta a porta i que separin correctament les escombraries. No obstant això, l'alcalde Daniel Masagué va detallar ahir que els tècnics van recomanar que s'ajornés la decisió per la complexitat de dur a terme aquesta iniciativa. Per això, assegura: «Buscarem altres solucions.» A més, també es van ajornar per a un altre ple les bonificacions per l'obertura de nous establiments.


Pel que fa a l'IBI es manté la bonificació del 50% per a les famílies nombroses i per als habitatges de protecció oficial, i pel que fa a la rehabilitació de façanes i habitatges de més de deu anys d'antiguitat que vulguin eliminar barreres arquitectòniques, es va aprovar una bonificació del 50%, a la qual es poden acollir el 60% del nucli antic.


L'abstenció d'ABG-EPM


Tot i l'aprovació de la majoria de grups municipals (CiU, PSC i ERC), ABG-EPM de Torredembarra va abstenir-se perquè no estava d'acord amb alguns dels punts de les ordenances. El punt de batalla més important és la congelació, que ABG-EPM considera insuficient, ja que proposaven que s'apliqui la tendència que marca l'IPC, que a la demarcació de Tarragona era del -1% al mes d'agost. De fet, el torn de precs i preguntes va ser extens, fins a fer acabar el ple a la mitjanit. Pel que fa a l'IBI, l'Alternativa Baix Gaià proposava que es pogués fraccionar fins a dotze vegades, ja que asseguren que «reduiria la morositat prevista per l'any vinent». Per l'oposició, l'Ajuntament ha tingut massa dependència econòmica de la construcció.

divendres, d’octubre 16

REFLEXIONS I PROPOSTES D'ABG-EPM A LES ORDENANCES FISCALS 2010QUINA ÉS LA SITUACIÓ ECONÒMICA DE L'AJUNTAMENT
En el debat del pressupost municipal per l'any 2009 ABG va denunciar que el capítol d'ingressos estava inflat, sobre tot en la previsió d'ingressos de l'impost de l'ICIO -impost que grava a la construcció-. En el ple vam fer la previsió que al finalitzar l'any hi hauria un dèficit entre 700.000 i un milió d'euros.


Fa 15 dies l'ajuntament ja superava la xifra de 700.000€ de dèficit en ingressos d'ICIO, degut als motius que nosaltres ja vam exposar, les empreses promotores i constructores que l'any passat havien posat diners en dipòsit, enguany els han retirat. L'altre motiu, no entren peticions de llicències d'obra. Tots dos motius són conseqüència de la dura crisi econòmica, i per que no dir-ho, i de retruc amb l'ajuda del “millor equip urbanista de Catalunya”.


I en el futur el drama financer tendirà a ser més greu, i no tant sols per la crisi econòmica. A partir del proper any caldrà afegir l'inici del pagament dels crèdits que alegrement s'han anat demanant.COM PRESENTA L'AJUNTAMENT LES ORDENANCES FISCALS 2010
L'Ajuntament de Torredembarra presenta unes ordenances fiscals sota el denominador de la congelació. Expliquen que ho fan per ajudar les famílies davant de la situació de crisi econòmica, cal dir que l'IBI queda al marge de la congelació i el proper any continuarà augmentant.


Fins ara les ordenances fiscals havien augmentat com a mitjana l'IPC de l'any. Exceptuant les actuals ordenances, ja que el seu increment es va basar amb l'IPC del mes d'agost del 2008 a la “província” de Tarragona, quan la mitjana de tot l'any va ser del 2'5%.ENS PREOCUPA EL FUTUR IMMEDIAT
La manca d'ingressos a les arques municipals, agreujat per la dependència econòmica que ha tingut de la construcció, fa que gairebé l'única gran font d'ingressos siguin les butxaques de la ciutadania. Considerem que ara ja es palpa el fracàs de les polítiques econòmiques, -en tot cas la millor afirmació es que mai hi ha hagut cap política de dinamització i planificació econòmica per Torredembarra-, i avui comencem a evidenciar d'una forma devastadora la dependència a una única economia.


Ens preocupa que davant de l'evidència aquest ajuntament no ens digui que és el que farà per afrontar l'actual situació, llencem diverses qüestions:  • Té l'ajuntament previst algun pla de dinamització i planificació econòmica a curt, mig i llarg termini?


  • Preveu l'ajuntament noves fonts d'ingressos, que no siguin les butxaques de la ciutadania?


  • Hi ha un pla per reduir radicalment la despesa de l'ajuntament?


PROPOSTES D'ABG-EPM


QUE A LES ORDENANCES FISCALS S'APLIQUI LA TENDÈNCIA DE L'IPC
Demanem que les ordenances fiscals segueixin la tendència que marca l'IPC, com sempre s'ha fet. Així doncs la nostra proposta es aplicar l'IPC de la “província” de Tarragona del mes d'agost de 2009, que va ser del -1% a totes les taxes.


CONGELAR TEMPORALMENT L'INCREMENT DE L'IBI
Considerem necessari que l'any 2010 es congeli l'impost de l'IBI.


FRACCIONAR MÉS L'IMPOST DE L'IBI
Aquest 2009 les persones ja han pogut pagar l'IBI en dues vegades, gràcies a la proposta que va fer ABG. Per l'any 2010 demanem poder fraccionar fins a 12 vegades aquest impost, fet que ajudaria a la ciutadania a respondre amb les seves obligacions, reduint la més que possible morositat prevista per el proper any.


BONIFICACIÓ DE L'IBI A LES FAMÍLIES NOMBROSES
Demanem que es condicioni la bonificació als nivells de renda de les famílies, hi han famílies nombroses amb suficients ingressos per assumir el pagament de l'IBI.


IMPOST D'ESCOMBRARIES COMERCIAL
La crisi econòmica també està afectant greument al comerç de Torredembarra, la nostra proposta és fraccionar el pagament de l'impost d'escombraries fins a 12 vegades, actualment es paga en un sol cop.


TAXES PER L'OBERTURA DE COMERÇOS
Demanem fraccionar el pagament de les taxes d'obertura de comerços.
Demanem crear bonificacions a les taxes de llicències d'obertura en funció dels nous llocs de treball que puguin crear.
TAXA PER LES COMPANYIES DE TELEFONIA MÒBIL
Un dels sectors que està obtenint grans beneficis és el de les companyies de telefonia mòbil, l'any passat es va aprovar una ordenança que obliga a aquestes companyies a tributar un percentatge de la seva facturació. Tenim coneixement que aquesta ordenança està als jutjats per el recurs que van presentar aquestes companyies. Municipis com Còrdova i Badalona ja tenen sentències favorables i ja poden obligar a aquestes empreses a tributar als seus municipis. Demanem que es faci un seguiment del tema, i veure si les sentències han creat jurisprudència i per tant, poder aplicar immediatament l'ordenança.

dijous, d’octubre 8

Reunió de treball oberta d'ABG: Ordenances Fiscals 2010


L'ajuntament ofega el comerç de Torredembarra


Aquest és el sentiment que tinc després d'evidenciar que no hi han gestos per facilitar la vida dels qui tenen un comerç o als mateixos autònoms que es guanyen la vida fent petites rehabilitacions als habitatges. Em consta que des de l'ajuntament es triga setmanes i mesos per donar llicències d'obertura als nous comerços i em consta que es triguen mesos per donar permisos d'obra menor.


Ara acabo d'assabentar-me que els bars del carrer Ample -els tres existents-, han estat denunciats pel mateix ajuntament per tindre més terrassa del compte la nit del 5 de setembre -recordar que la nit del 5 a Torredembarra era festa major i aquell dia hi havia concert d'Els Pets- nit que hi havia milers de persones pels carrers, moltes d'elles de fora del municipi. Nit en que els bars de la zona van poder fer una bona caixa compensant la lamentable temporada turística d'estiu. Malgrat això, aquella nit l'ajuntament de Torredembarra va decidir represaliar a uns comerços que l'únic que van fer va ser aprofitar el moment per guanyar-se la vida dignament, treballant.

dimarts, d’octubre 6

Transformacions socials. no ens podem quedar al marge


Aquest dies hem vist la proposta pel nou paviment del carrer nou, una modificació del projecte que no ha passat per un acord de plenari, ni explicada -tècnicament- als grups de l'oposició. Dies de ressaca castellera, quina diada la de diumenge!, dies de molts moviments a les organitzacions polítiques i dies de certes friccions entre agrupacions locals. Dies d'orgull per veure com un artista torrenc autista, l'Abel Fusté, triomfa a la ciutat de Tarragona amb la seva exposició de dibuixos i pintures.


Dies d'il·lusió, per que avui l'Arga Sentís serà presentada com a candidata a les primàries d'ICV a la ciutat de Tarragona, molt ben rodejada per companys i companyes que junts, faran que ICV torni a ser una organització amb representació municipal -començo la porra, 2 regidors-. Dies d'il·lusions per que demà reiniciem l'assemblea d'ABG de la comarca amb energies renovades, i dies d'alegria per la feina de la Plataforma Salvem la Platja Llarga, aconseguint que l'estat retiri el projecte.


Diuen que tot està per fer i que tot és possible, i així farem, aglutinar i sumar rebel·lia ciutadana per fer realitat les petites transformacions socials, no ens podem quedar al marge!

dilluns, d’octubre 5

Felicitats Nois de la Torre
Ahir va ser una diada castellera de luxe, un concurs que va donar emoció, bons castells i molta germanor entre les 12 colles. Per la part que em toca, dono les gràcies a tot el voluntariat, amb la vostra feina i esforç, ahir es va organitzar el millor Concurs de Castells Vila de Torredembarra, fet fins ara.