dilluns, d’octubre 19

El ple de l'Ajuntament de Torredembarra aprova regular la instal·lació d'antenes de telefonia mòbil‏


El passat dijous el Ple de l'Ajuntament de Torredembarra va aprovar per unanimitat una moció, presentada per Alternativa Baix Gaià-EPM, que demana la regulació i ordenació de la instal·lació d'antenes de telefonia mòbil. Aquesta moció és el resultat de converses amb persones i comunitats de veïns, preocupats pels possibles efectes nocius a la salut.


MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP D’ABG-EPM SOL·LICITANT QUE S’ELABORI UN PLA ESPECIAL D'INFRAESTRUCTURES RADIOELÈCTRIQUES QUE REGULI LES INSTAL·LACIONS D’ANTENES DE TELÈFONIA MÒBIL


Atès que la liberalització del mercat de les telecomunicacions ha comportat el ràpid creixement de tots aquells elements de telecomunicació necessaris per prestar un servei de qualitat.


Atès que els serveis de telecomunicacions requereixen una infraestructura que afecta directament el territori.


Atès que existeix una evident preocupació social pels possibles efectes de les emissions de les antenes de telefonia mòbil en la salut dels ciutadans. Aquesta preocupació és compartida per part de la comunitat científica i, fins i tot per l’Organització Mundial de la Salut que va encetar un estudi epidemiològic al respecte per establir la seva incidència real, o la pròpia Unió Europea que recomanava el 1999 als països membres l’adequació de les seves legislacions estatals.


Atès que una de les recomanacions del Consell Europeu de 1999 reclamava restriccions segons les característiques particulars de la població més directament exposada.


Atès tot l’exposat, el ple de l’Ajuntament de Torredembarra ACORDA:


1.- Que s’elabori un Pla Especial d'Infraestructures Radioelèctriques que reguli les instal·lacions d’antenes de telefonia mòbil personal i altres serveis radioelèctrics de telefonia pública, que contempli com a mínim els següents criteris:  • Elaboració, amb la participació dels operadors de telefonia mòbil, d’un pla d’implantació de tota la xarxa que fixi els emplaçaments i la tipologia de les antenes, així com la justificació de les solucions proposades i les possibles alternatives.

  • Exigència d’integració paisatgística de les antenes i obligació per a les diferents operadores d’instal·lacions comuns, a fi d’evitar duplicitats.

  • Utilització de la millor tecnologia disponible que sigui compatible amb la minimització de l’impacte visual i ambiental en les instal·lacions.

  • Desenvolupament de mesures de prevenció per a la salut de les persones, establint distàncies de seguretat a les zones habitades.

  • Declaració de tots els elements arquitectònics catalogats i del sòl rústic protegits com a zones lliures d’antenes.

  • Exigència d’una assegurança de responsabilitat civil que permeti cobrir els possibles problemes que se’n puguin derivar de la instal·lació d’antenes base de telefonia mòbil.

2.- Que s'obri una moratòria temporal la concessió de llicències per a instal·lacions d’antenes de telefonia mòbil fins que no estigui aprovada l’esmentat Pla Especial d'Infraestructures Radioelèctriques.