divendres, de desembre 29

L'any s'acaba!El proper any cal seguir lluitant, cal seguir somiant un món millor, bon any a tots i a totes!

dimecres, de desembre 20

Moció del Consell Comarcal per la Via Verda del Baix Gaià


Aquesta setmana el Ple del Consell Comarcal del Tarragonès, va aprovar una moció per iniciar el procés administratiu per assolir les demandes de part de la ciutadania baixgaienca, crear una via verda. El consens dels 5 partits polítics ha de servir per avançar, espero que no quedi en "paper mullat"
Josep Gómez Belluga, secretari del Consell Comarcal del Tarragonès,

CERTIFICO: Que el Ple ordinari del Consell Comarcal del Tarragonès, de data 18 de desembre de 2006, va adoptar, entre d'altres, el següent acord:

El president proposa al Consell Plenari, qui ho acorda per unanimitat, l’adopció del següent acord:

“Antecedents

1. Des de fa anys existeix una inquietud de tots els municipis de la part nord-est de la comarca i d’aquest propi Consell Comarcal d’aprofitar l’antic traçat del ferrocarril de Barcelona a Reus, en desús des de fa molt de temps, per implantar una via verda amb o sense tramvia lleuger per dinamitzar turísticament aquest sector de la comarca. Entenem que com a primera opció pot ser una important activitat turística cultural i esportiva per aquesta zona l’establiment d’una via verda i com a segona opció compatibilitzar-la amb un tramvia lleuger per comunicar aquesta zona de la comarca amb l’estació del TAV. Amb tot, s’aconsegueix conservar i difondre l’important patrimoni ferroviari existent.

1. El tram proposat és l’existent entre el pont més pròxim direcció Tarragona de l’intercanviador de Roda de Barà i el punt més proper de l’estació del TAV. Aquest tram transcorre pels municipis de Roda de Barà, Creixell, La Pobla de Montornès, La Riera de Gaià, Vespella de Gaià, El Catllar, La Secuita i Perafort.

2. El vigent Programa d’Actuació comarcal preveu al seu apartat 2.1.4.5 que en el cas de què el traçat de la via Reus-Roda no servís de base del traçat del TAV, s’hauria de reactivar per al transport de passatgers. Aquest PAC és de l’any 1995 i hores d’ara, es considera més oportú i adequat a l’actual realitat social de la comarca impulsar com a primera opció una via verda i com a segona alternativa una via verda compatibilitzada amb un tramvia lleuger, sempre que fos tècnicament possible.

3. Existeixen d’altres experiències i iniciatives pròximes com es la via verda de la comarca de la Terra Alta encabida dintre del Pla de dinamització turística d’aquella comarca que configuren un potent atractiu turístic i cultural per a totes les edats i que està aconseguint un èxit de participació i de visitants.

4. La Comissió de seguiment de l’actuació comarcal va acordar, per unanimitat, en sessió celebrada el dia 14 de desembre de 2006, aprovar la proposta d’iniciar expedient per l’establiment d’una ruta verda del tram de ferrocarril entre l’intercanviador de Roda de Barà i el punt més pròxim de l’estació del TAV, com a primera opció, i com a segona compatibilitzant-la amb un tramvia lleuger.

5. Aquest tràmit necessita inicialment el suport de tots els municipis afectats per l’esmentat traçat. Posteriorment s’haurà de delegar la implantació del servei i la gestió de l’esmentada via verda a aquesta Corporació.

6. Existeix un programa de vies verdes estatals gestionat per una fundació estatal integrada pels principals agents del sector ferroviari que fomenta aquestes iniciatives des de l’any 1993 i que a l’actualitat a finals de 2006 disposa, a tota Espanya de quasi 1.555 quilòmetres acondicionats de traçats de vies antigues amb un total de 64 vies verdes disponibles.

7. Posats en contacte amb la Direcció del Programa Vies Verdes de la Fundació dels Ferrocarrils Espanyols manifesten que per iniciar els tràmits ha d’existir acord dels ens locals implicats amb la presentació d’una documentació que ha de contenir, entre d’altres, un projecte constructiu de les obres d’acondicionament del traçat que s’integra en el Programa.

Fonaments de dret

1. Article 85 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, que diu que correspon a la comarca assegurar l’establiment i l’adequada prestació dels serveis municipals en el territori de la comarca.

2. Els articles 26 i 28 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya que diu que els consells comarcals han de vetllar perquè en els municipis del seu àmbit territorial es duguin a terme, amb nivells de qualitat homogenis, els serves, les activitats i les prestacions establertes a la vigent legislació de règim local i que són de competència local, i, cooperar amb els municipis en l’establiment de nous serveis necessaris per al desenvolupament del territori.

3. Els objectius generals establerts als apartats 1.3.7. i 9 del Programa d’Actuació Comarcal diuen que s’ha de fomentar el desenvolupament econòmic i social de la comarca, mitjançant la col·laboració amb les actuacions d’altres institucions, tant públiques com privades i vetllar perquè les infraestructures, equipaments i serves generals projectats per la comarca serveixin per a incrementar el seu nivell de vida i el potencial de desenvolupament.

Acord

El Ple del Consell Comarcal acorda:

1. Aprovar l’inici de l’expedient d’establiment d’una via verda en l’antic traçat del ferrocarril Barcelona-Reus, en el tram existent des del pont més pròxim direcció Tarragona de l’intercanviador de Roda de Barà i el punt més proper a l’estació del TAV, com a primera opció i, com a segona, en el mateix tram, compatibilitzar-lo amb un tramvia lleuger, sempre que fos tècnicament possible.

2. Donar audiència, per termini de 30 dies, als municipis de Roda de Barà, Creixell, La Pobla de Montornès, La Riera de Gaià, Vespella de Gaià, El Catllar, La Secuita i Perafort a l’objecte de que manifestin la seva implicació local i adhesió a aquesta iniciativa.

3. Acollir-se, en cas d’informe favorable de tots els ens locals implicats, al Programa de viesp verdes del Ministeri de Medi Ambient, i realitzar tots els tràmits corresponents.

4. Crear una comissió comarcal de seguiment de la via verda integrada per un representant de cada ens local implicat i presidida per aquest Consell Comarcal a l’objecte d’impulsar aquest projecte i proposar les accions als òrgans competents.”

I, perquè consti, signo aquest certificat de l'esborrany d'acta redactat, a reserva de la seva aprovació, de conformitat amb el que disposa l'art. 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Tarragona, 19 de desembre de 2006

dimarts, de desembre 19

Les Oblates 1939 - 1941 Presó de dones de TarragonaDissabte passat l'Associació Cultural Baix Gaià va presentar, a la biblioteca municipal de Torredembarra, el llibre Les oblates 1939 - 1941 Presó de dones de Tarragona, escrit per el tortosí Josep Subirats Piñana. Subirats, polític i economista que va viure en primera persona la guerra civil i la posterior represió de la dictadura, en una hora ens va traslladar les seves vivències dins de la presó de Tarragona. Ni oblit, ni perdó.

Les Oblates 1939 - 1941

divendres, de desembre 15

La CGT ens convoca a l'estació de l'AVE de Perafort


CGT convoca una concentració amb motiu de la inauguració de la línia de l'AVE fins a Tarragona La CGT continuant amb la seva campanya de Defensa del Ferrocarril com servei públic i dintre de les accions iniciades en el camp de Tarragona "+ TRENS i - AVE", i amb motiu de la inauguració de la línia de l'AVE fins a Tarragona i de l'estació de l'AVE de Perafort, per part de la classe política Estatal i Autonòmica, a més dels directius de les empreses ferroviàries, el dilluns 18 de desembre anirem a mostrar el nostre desacord amb aquesta forma malversadora de recursos i elitista d'entendre el transport. Els esperarem en l'estació del Camp de Tarragona, situada a Perafort. Els que pogueu assistir esteu convocats a les 10 hores en la Plaça Imperial Tarraco de Tarragona, des d'on ens desplaçarem a l'estació de l'AVE. És important la màxima assistència, pel que demanem que feu un esforç per venir.
Sindicat Federal Ferroviari de la CGT Federació Intercomarcal de Tarragona de la CGT

dimecres, de desembre 13

Felicitats Fèlix


NOTA DE PREMSA

El regidor d’ABG d’Altafulla, Fèlix Alonso, nomenat Director general de Relacions Institucionals del Govern de la Generalitat

Des de l’Alternativa Baix Gaià-EPM (ABG-EPM) ens omple de satisfacció el fet que el nou govern d’Entesa i especialment el president José Montilla i el conseller Joan Saura hagin pensat en el nostre regidor a Altafulla, Fèlix Alonso Cantorné, com un dels tarragonins que seran membres del govern de la Generalitat com a director general de Relacions Institucionals. També celebrem que des d’Esquerra Unida i Alternativa (EUiA) s’hagi proposat en Fèlix Alonso per estar en la part de dalt de la macroconselleria de Joan Saura.

Segurament s’ha valorat la feina feta en els quasi 4 anys dins l’ajuntament d’Altafulla, al capdavant d’un equip que és la segona força més votada i la capacitat de treball d’una gent que ha impulsat una sèrie de propostes progressistes des de l’oposició.

El nomenament de Fèlix Alonso com a càrrec del govern és incompatible per exercir de regidor municipal si bé seguirà treballant dins l’Alternativa Baix Gaià encara que no des de l’ajuntament. El seu lloc serà ocupat pel periodista Francesc Farré que fins ara era president de l’Associació veïnal de Ronda-Safranars i que pertany a ABG des del seu inici i està vinculat a la vida social d’Altafulla des de fa 12 anys. Francesc Farré s’afegeix a la feina del grup municipal en el que queda com a portaveu el regidor Robert Aceña.


Altafulla, 12 de desembre de 2006

dilluns, de desembre 11

7 de gener manifestació

Pinochet mor el dia Internacional dels Drets HumansL'assassí polític de milers de ciutadans xilens, l'assassí de la democràcia, l'amic dels amics del franquisme, és mor. Moren les persones, no les idees, ni els pensaments. Victor Jara fou víctima de Pinochet, que t'aprofiti fill de puta!

dijous, de desembre 7

La campanya contra l'especulació, continua
Primer la botifarrada amb presència militar, dimarts passat, al Casal Popular l'Auca, xerrada contra l'especulació, amb ponents de molt bon nivell d'oratoria. Un economista, un entés en urbanisme i un portaveu de la Plataforma Salvem els Muntanyans van competir amb el partit del barça, malgrat la forta competència, van ser moltes les persones que van acudir a la cita. Aquests actes, organitzats per l'Assemblea de Joves del Baix Gaià, cal afegir-hi la manifestació que estan preparant per el proper 7 de gener. Serà la tercera manifestació que es farà per demanar que s'aturi Muntanyans II, tots tenim l'obligació de ser-hi presents. Salut i bon pont, qui en faci, es clar.

divendres, de desembre 1

Més val xulo, que ser un venutEl de la foto es diu Domènec Belis, fins fa poc militava en el Vilatans Units de Torredembarra (VUT), una organització política que es va crear el 2003 i que actualment està a l'oposició amb un regidor. Actualment milita a l'Agrupació "Democràtica" Torrenca (ADT), una organització de nova creació que aglutina tot el que no vol CIU ni el PP, i part dels sectors inmobiliaris de Torredembarra. L'ADT es hereva de l'ADMC, una organització que es va presentar el 2003 i va obtenir dos regidors, exCIU, exPP i sector inmobiliari van formar part i finançar aquell projecte polític. Actualment els dos regidors van marxar de l'ADMC, estan suposadament barallats entre ells. L'ADT diu que és una organització sense ideologia, i que la seva prioritat és el poble (sic), i que els polítics, ells diuen que no són polítics, vivim d'esquena al poble, que som un desastre, etc... Bé, el de la foto escriu en la revista de l'ADT, i en el darrer número treu la conclusió que jo soc un xulo en els plens. Sí, heu llegit correctament, tinc "xuleria"!. Doncs com a "xulo" que soc l'únic que puc fer desde el meu humilt, i "xulo" bloc es engegar-lo a fer punyetes, prefereixo ser un "xulo" a ser un venut de les inmobiliaries, prefereixo ser un "xulo" a no tindre ideologia, que si que la té i a més és de dretes. Camarada Belis, el respecte és la principal arma per ser respectat, vosté no respecta, jo a vosté tampoc.

dilluns, de novembre 27

Comunicat Assemblea de Joves del Baix Gaià


Acabo de rebre aquest petit comunicat d'agraïment de l'Assemblea de Joves del Baix Gaià, tant sols és un reflex de les sensacions d'ahir d'impotència i de ràbia. Però està clar que la gent del carrer hem de saber com reaccionar davant d'aquestes actituds i, la millor resposta és la intel.ligència. Crec que aquesta ha de ser la nostra actitud davant provocacions com les que vam haver de patir. La constant presència d'aquesta gent no ens ha de fer renunciar als nostres somnis, a la nostra manera de ser, a la nostra voluntat de transformar un món que avui no ens agrada. Els joves d'avui tindran la resposta del demà, i tots hem de lluitar per garantir que els nostres joves pensin i actuin lliurement, amb respecte, però lliurement.

Bones companys. Primer de tot voliem demanar-te Lluís que es fessis arribar aquest missatge d'agraïment a l'Ana i la Susana de les quals no disposem el correu per comunicar-nos-hi.

La gent de l'Asseemblea hem decidit fer-vos un missatge d'agraïment per haver vingut a donar la cara quant estàvem allà. La veritat és que quant han sortit del cotxe ens haguerem hagut de dirigir alguns de nosaltres a ells, però alguns altres estàvem un poc alterats degut a les circumstàncies. Volem donar les gràcies sobretot a l'Ana per haver-se dirigit amb tanta valentía cap a ells quant s'acostàven, i sobretot també al Lluís i a la Susana que han estat allí i s'han identificat. Us estem molt agraïts per la vostra actitud solidària, de veritat, i també a la gent que allí present ha vingut a acompanyar-nos en la identificació. En tot cas ens esteu donant exemple per apendre a saber com hem d'actuar nosaltres, al cap i a la fi és el joc del gat i la rata.

Sabem que segurament no n'hi ha per tant, però com que no se'ns han passat per alt alguns detalls de la vostra actitud hem cregut que valia la pena fer-vos-ho saber i donar les gràcies.

Salut a tothom! La campanya continua!

La Guardia Civil també va participar a la botifarrada

Quan quedavem una vintena de persones, recollint els estris utilitzats en la botifarrada contra el projecte especulatiu Muntanyans II, van apareixer dos cotxes patrulla del la Guardia Civil. Van acabar identificant a gairebè tots. Vaig haver de sentir frases que, segons els demòcrates reconvertits, actualment ja no es diuen, com la trista frase "en castellano pofavó". Per uns moments vaig pensar en trucar al bilinguistes de Ciutadans per que fessin alguna coseta contra el monolinguisme dels militars :-) . Per desgràcia els fets d'ahir, tant sols es un capítol més de l'actitut d'aquesta gent al meu poble. Aviat us explicaré més coses al respecte. Les dues fotos que surten els Guardias Civiles les vaig fer "d'estranquis".

diumenge, de novembre 26

Èxit en la botifarrada contra Muntanyans IIAvui he participat en la botifarrada popular contra el projecte urbanístic Muntanyans II, que ha organitzat l'Assemblea de Joves de Baix Gaià. L'acte ha estat molt ben organitzat, bon ambient i amb moltes ganes de continuar lluitant fins aturar el projecte. Dir que he notat a faltar la presència de membres d'altres formacions polítiques.

divendres, de novembre 24

Montilla President, (Atur) Mas a l'oposició


Tots els que em coneixeu sabeu que sóc independentista, però ser independentista no és sinònim de nacionalista gairebé racial. Vist el debat al Parlament i veient les actituds i tics del senyor Mas, cada dia estic més convençut que Catalunya tindra un bon President. I no és que el sr. Montilla m'il.lusioni molt, però frenar als suposats nacionalistes a governar Catalunya el propers 4 anys em produeix senzillament plaer. En el discurs, Montilla ha parlat de la Catalunya social, doncs sí, hi estic d'acord. Catalunya, per molt moderna i suposadament puntera que sigui en moltes coses, té una societat a la que cada cop més li costa arribar a final de mes. Una societat hipotecada fins les celles per tenir el que suposadament garanteix la constitució espanyola, l'accés a l'habitatge. El nou govern té damunt de la taula grans reptes, és ara el moment de demostrar que els partits d'esquerres sabem governar i gestionar el nostre país. De moment, Mas a l'Atur, perdoneu el joc de paraules, i Montilla President. La imatge és de la Festa de la Castanyada a l'Auca, senzillament va ser genial i revolucionària!

dimarts, de novembre 21

El Baix Gaià en moviment


El Baix Gaià continua en moviment, els darrers caps de setmana hi ha hagut mobilitzacions per demanar, exigir, la recuperació del tram ferroviari Roda - Reus i per la creació d'una via verda. El proper cap de setmana és l'Assemblea de Joves del Baix Gaià qui ens convoca per continuar la lluita contra el pla urbanístic Muntanyans II. No ens podem quedar a casa!

el jovent en peu de guerra, per defensar la terra

...CAMPANYA CONTRA L'ESPECULACIÓ ORGANITZADA PER L'ASSEMBLEA DE JOVES DEL BAIX GAIÀ!

ACTES 1) BOTIFARRADA POPULAR Dissabte 26 de Novembre a les 13:00h - A la platja en front de Muntanyans II, amb l'actuació musical del grup de folk "TRES". Compra de tickets (5€: Botifarra, Pa amb tomàquet, vi) al Casal Popular l'Auca.

2) Acció

+informació a baix

3) COL·LOQUI INTERDISCIPLINARI SOBRE L'ESPECULACIÓ. Dimarts 5 de Desmebre a les 19:30h - Al casal popular l'Auca (Torredembarra c/ sta. Rosalia nº 12) Ponents:

-Pau Corbera (Economista)

-Pep Fortuny (Especialista en urbanisme)

-Carles Perdiguero (Advocat i membre de la Plataforma Salvem els Muntanyans) 4) MANIFESTACIÓ EN CONTRA DE MUNTANYANS II Dissabte 7 de Gener a les 12:00h - Al passeig marítim a l'alçada de l'estació de la renfe. Es caminarà fins a can bofill.

5) MANIFEST D’INICI DE CAMPANYA CONTRA L’ESPECULACIÓ

Aquest estiu, a mitja tarda al passeig, un grup de joves pujava al balcó d’una casa abandonada al passeig marítim, tot sorprenent una quantitat enorme de turistes que venen cada estiu a desconectar del seu medi habitual.

La pancarta que desplegaven aquests joves deia: La especulació no té límits, la nostra terra sí!. I és que ja fa dècades que la febre del ciment es va anar extenent per tots els Països Catalans. (...) Els de sempre, la dreta, els poderosos, van recolzar directament sent-ne ells o familiars seus els beneficiaris, amb la complicitat silenciosa del reformisme que s’autoanomena d’esquerres. Tots ells encarnen la Catalunya sola, esparracada i muda que sembla no tenir res a dir per molt que se la maltracti. (...) Conscients que la vivenda és potser un dels problemes més grans que té la nostra societat, l’Assemblea de Joves del Baix Gaià hem decidit endegar una campanya de conscienciació social respecte els pros i contres de la construcció, la qual, es centrarà en l’esglaó mafiós de la perillosa economia de la construcció: l’especulació. Com tots sabeu, un pagés produeix enciams tomàquets, un paleta produeix cases, són oficis honrats, però també és per tots sabut que en una societat, en un zoològic hi ha molts tipus d’animals, també hi ha paràsits: els especuladors, els quals no produeixen res, no contribueixen en res i no canviaran si no se’ls
paren els peus.(...) Nosaltres, l’AJBG, volem dir-ho amb veu alta: PROU ESPECULACIÓ! I per això volem contribuir a que tothom vegi que aquest és un problema de tots: és un robatori legal al poble.(...)
Instem a tota la gent del poble que s’estimi la Torre, o els paratges naturals o el tema de la vivenda a participar en els actes que organitzarem des de l’Assemblea de Joves del Baix Gaià. Una assemblea amb una clara vocació política però sens dubte apartidista. (...) Per això us demanem que participeu activament a tots els actes de la Campanya contra l’especulació que se centrarà en l’actual lluita contra la construcció a Muntanyans II. Hem de retirar els nostres estalvis de Caja General de Ahorros de Granada –la qual és màxima accionista de la promotora-, també farem una xerrada per explicar l’actualitat de Muntanyans i què és l’especulació, farem un dinar popular al terreny on volen construïr i finalitzarem els actes amb una manifestació que hem d ‘aconseguir per tercer cop que sigui multitudinària.

SOLS EL POBLE SALVA AL POBLE! FORA ESPECULADORS! NO A MUNTANYANS II! 6) PAMFLET CONTRA CAJA GRANADA CAJA DE GRANADA TRINXA EL TERRITORI ¡NO HI COL·LABORIS!

Com potser vostè estarà ja informat a través dels mitjans de comunicació de masses, a Torredembarra es vol construir una urbanització de 550 vivendes al costat dels Muntanyans, també coneguts com les dunes dels Salats: la 4a zona humida més important del Principat i l'únic espai en centenars de quilòmetres on poden parar les aus, essent la única zona humida que es “conserva” entre el Delta del Llobregat i l’Ebre. Aquesta urbanització, la qual s'anomenarà “El Oasis” aïllaria biològicament la zona protegida destruint i simplificant el seu ecosistema. Per altra banda la zona on es vol construir “El Oasis” anomenada Muntanyans II es inundable, prova d’això és que s'han inventat la categoria de carrer-riera, un tipus de carrer que no existeix en cap manual urbanístic i en el qual ningú de nosaltres amb coneixement hi voldria viure.

La promotora anomenada "Vegas de Guadaira" que s'encarrega de comprar els terrenys i llogar la constructora té com a màxima accionista a la "Caja General de Ahorros de Granada". Ja fa temps Greenpeace i la SEO (Societat espanyola d'Ornitologia) van informar pertinentment a la "Caja General de Ahorros de Granada" a través d'un informe tècnic anomenat "Destrucción a toda costa" on la zona on es vol construïr Muntanyans II constava com a punt negre d'inundabilitat. Per tots aquests motius, diem NO a la construcció de "El Oasis-MuntanyansII".

La actitud de la "Caja General de Ahorros de Granada" recorda a moltes altres caixes que a la seva terra van d'ecologistes i llavors se'n van molt lluny a forrar-se amb el ciment, tot destruint els millors paratges naturals. Instem al lector del pamflet a no col·laborar activament amb "Caja General de Ahorros de Granada". ¡Retirem-ne els nostres estalvis i fem-los-hi saber el motiu!

¡PROU AGRESSIONS AL TERRITORI!


Assemblea de Joves del Baix Gaià 27-11-2006

dissabte, de novembre 18

Cuscus a l'Auca
En aquest video del programa Karakia de TV3, surt l'Auca, l'Omar, Quimet, el Melo...

divendres, de novembre 17

Hipocresia i valentia política.


Una de les coses que més em fa disfrutar es quan algú porta temes al debat polític, quan el debat es fa cara a cara, quan el que et qüestiona ho fa amb arguments oberts... Per desgràcia en el món polític local no tothom té la capacitat de portar les coses al terreny del debat polític, n'hi han que juguen per el darrere, d'amagat, fent trampes i amb ganes de fer mal. Torredembarra és un municipi que s'ha caracteritzat sobretot per la mediocritat dels seus representants polítics, i jo em poso el primer. Aquesta mediocritat, històrica, i per desgràcia vigent, ens ha portat a uns ajuntaments amb poca valentia política, sense criteri polític, (poc es distingueix entre un govern d'esquerres i de dretes),i ,el que es pitjor, prestats a fer política amb els genitals i no amb el cervell.
I desprès l'hipocresia, per exemple amb Muntanyans II. Qui va ser l'únic partit que va votar en contra del projecte urbanístic, sota l'amenaça d'anar als jutjats? tatxan! Alternativa Baix Gaià (ABG) Quins partits desprès es van posicionar en contra del projecte per presions de la ciutadania de Torredembarra? tatxan! ABG - ERC - CIU. Qui va votar fa 15 dies a favor de la reparcelació del projecte urbanístic en Junta de Govern Local? tatxan, tatxan! ERC. Qui va votar en contra de la reparcelació del projecte urbanístic, sota presions de poder ser portat als jutjats per ser un acte reglat? ABG. Aixó sí, desprès tots som antimuntanyans II!.
D'altres hipocresies ja en parlaré un altre dia. Si es que tinc ganes.

dijous, de novembre 16

Novetats d'esquerres a Palau, reformes a Interior? L'opinió d'Alerta Solidària

En l'article "Pacte d'esquerres" apareix un post signat per Alerta Solidaria, una organització que treballa per erradicar la repressió cap als moviments socials, independentistes i d'inmigració. La seva tasca també va encaminada a denunciar possibles vulneracions dels drets humans al nostre pais. Cal recordar que el darrer informe d'Amnistia Internacional sobre tortures l'any passat, posa en trista evidència internacional que a l'estat espanyol es continua torturant. Curiosament les denúncies majoritaries contrastades venen de les "comunitats autònomes" de Catalunya i d'Euzkadi, on, en el cas de Catalunya, els inmigrants són les principals víctimes, seguides per persones vinculades al moviment independentista.
No tinc que compartir la seva opinió sobre el cas que ICV gestioni interior, pero aquesta és la seva opinió.
Ahir a la tarda coneixíem com els líders del PSOE-PSC, ERC i ICV-EUiA es repartirien els seus càrrecs i la presència dels respectius partits al govern. Que el candidat del PSOE seria el nou President de Catalunya estava cantat amb la reedició del Tripartit. Que Carod-Rovira aspiraria a la Conselleria en Cap no hi havia dubte, malgrat això s'han inventat la vicepresidència que ocuparà el candidat d'ERC. I, Joan Saura serà el nou Conseller d'Interior on s'assumiran les competències de Relacions Institucionals i Participació Ciutadana.
Des d'Alerta Solidària, com a organització antirepressiva de l'Esquerra Independentista, ens ha semblat interessant comentar aquest canvi de lideratge a la Conselleria d'Interior que ens ha sobtat, de debò.Ja sabem que la proposta ha sorgit des del PSC-PSOE, s’entén, doncs, la seva intenció que ICV-EUiA es vegi desgastada en tots els casos repressius que existeixen a hores d'ara. Fins i tot, és possible que amb el gir liberal que el PSOE vol donar a la política en el nostre país, hagi previst un augment de les protestes populars i laborals en àmbits concrets, com també l'augment de la mobilització per a la defensa del territori, de la llengua, per una nova cultura democràtica, per al dret d'autodeterminació dels Països Catalans, contra la violència de gènere, etc.
Podria ser que el PSOE hagi previst també un augment de la repressió vers els moviments populars i polítics com l'Esquerra Independentista i altres.L'augment progressiu de l'aplicació de sancions econòmiques en totes les protestes veïnals i populars, la criminalització de col·lectius com ara els i les estudiants que van ésser reprimits i detinguts fa un any a Barcelona durant una manifestació per a defensar la Universitat Pública, o el col·lectiu de persones immigrades, o el passat 12 d'octubre en què la Generalitat malbaratava el pressupost públic tot aïllant i criminalitzant una manifestació antifeixista quan els feixistes fan els seus actes i agressions impunement pel nostre país, la progressiva militarització dels Mossos d'Esquadra, els documents filtrats de l'escola de Mollet en què els ensenya a fer el seguiment d'una manifestació i de les persones que hi participen prenent imatges sense identificar-se..., tot plegat avalaria la tendència previsible que la repressió política vagi cada volta en augment.Si aquesta tendència malauradament es confirmés, qui hauria de donar la cara per l'actuació política del cos policíac seria Joan Saura (ICV-EUiA) i d'aquesta manera el PSOE quedaria amb les espatlles cobertes, tot i que serien les seves polítiques liberals les que provocarien un augment del nivell de precarietat i de pèrdua de poder adquisitiu de les persones que vivim en aquesta part del territori nacional.Aquesta darrera possibilitat és versemblant si tenim en compte la tendència que pateixen els partits d'esquerres moderats a la corrupció ètica quan es veuen absorbits per les polítiques de dretes dels partits més grans com en aquest cas el PSOE.Malauradament, no hi ha cap motiu per creure que, per contra, l’actitud d’ICV-EUiA serà activa promocionant els canvis radicals que necessitaria la Conselleria d’Interior.
D’entrada, a Joan Saura no li ha fet cap gràcia assumir aquesta cartera. I, a més, què es pot esperar quan tan poc han fet en la darrera curta legislatura, sempre al servei dòcil de les línies del PSC-PSOE en àmbits de repressió i/o defensa de drets fonamentals individuals i col·lectius? El desenvolupament de polítiques d'esquerres també des d'aquesta Conselleria, atenent que, a més, dins d’aquesta coincideixen Relacions Institucionals i Participació Ciutadana podria traduir-se en reformes d’important transcendència com per exemple la desmilitarització dels Mossos d'Esquadra i la seva gestió democràtica i transparent control de totes les seves actuacions.L’eliminació dels fitxer polítics i el desmantellament de les brigades d’informació que segueixen l’evolució dels moviments polítics i socials del país. L’aplicació immediata de les mesures necessàries per a l'abolició de la tortura a les presons de la comunitat autònoma, posant fi a la impunitat dels clans de carcellers, donant veu i vot a la Coordinadora per a la Prevenció de la Tortura de Catalunya i a les entitats que en formen part. Materialitzant el Protocol de l’ONU descrit al respecte i secundant les propostes dels informes internacionals que assenyalen l’aïllament, la impunitat judicial i, fins i tot, els indults com a focus d’impunitat per a tortures i maltractaments.
Iniciant una investigació exhaustiva de les denúncies per tortures que existeixen en diversos casos de la nostra geografia com ara el cas de Torà o les de la presó de Quatre Camins farien difícils més casos com el de la comissaria de Roses en què un noi va ser torturat segons una sentència judicial i no es va poder/voler identificar els culpables d'entre 14 agents autonòmics imputats. Investigant intervencions de la policia autonòmica que han acabat amb morts a dins les cel·les o durant les persecucions, com en el cas de Gramenet del Besòs en què durant un registre van matar un noi magrebí que segons els testimonis no estava armat i no va oferir resistència.Des d'Alerta Solidària lamentem que de nou, una possibilitat de transformació radical i democràtica hagi quedat relegada a la trista realitat del repartiment de pastís, que denota la manca d’interès i vocació d’una classe política que, un cop més, després d’haver tastat poder, resta addicta a la cadira i oblida totes les promeses.La visió d’ICV-EUiA a remolc de la dinàmica repressiva dissenyada per l’antiga consellera i la Delegació de Govern, encara a mans del senyor Rangel, no ens il·lusiona especialment: la prova de foc la tindrem el proper 16 de novembre amb la celebració de la Cimera francoespanyola a Girona i amb totes les mobilitzacions estudiantils en defensa de la Universitat Pública i contra la privatització de l'ensenyament arreu del país.Cal també, que l'Esquerra Independentista siguem prou intel·ligents per a encarar aquesta conjuntura tot definint una línia estratègica en la lluita antirepressiva per no veure aturat l'avenç de la lluita i puguem seguir acumulant forces vers una vertadera transformació de la societat.
Barcelona, 7 de novembre de 2006
Alerta Solidària
Organització antirepressiva de l'Esquerra Independentista

19 de novembre, marxa per la via verda del Baix Gaià


Aquest diumenge els baixgaiencs i baixgaienques tenim un cita amb el nostre territori, l'Alternativa Baix Gaià, La Sínia de Gaià, GATA, Assoc. Cultural Baix Gaià i la revista "El Timbal" convoquen la Marxa per la via verda del Baix Gaià. La marxa comença a les 9h. a Roda de Berà, Creixell, Renau, Salomó. A les 10h. El Catllar, Vespella, Ferran, La Pobla de Montornès, Torredembarra i Altafulla. A les 11h. des de La Riera de Gaià, Ardenya i La Nou de Gaià. El final del trajecte serà als "Deu ponts" de La Riera de Gaià i a les 12h. es farà la lectura del Manifest. Us animo a participar'hi!
L'imatge del post pertany al cartell que es va fer quan la Plataforma Baix Gaià-COPALTAV, va poder aturar el projecte de l'enllaç ferroviari de l'AVE que tenia que afectar als municipis de Torredembarra, Altafulla i La Riera de Gaià. Recordo quan un polític dels que surten a la "tele" va anunciar que retiraven el projecte per evitar un "conflicto sociopolítico en el territorio". La realitat es que erem 15 persones els que ens bellugavem per aturar el projecte, "que tiempos aquellos! Ara toca la via verda.

dimarts, de novembre 14

Contenidors amb pedal, polítics amb pedal...


Torredembarra viu un moment històric en materia de residus, desprès de 28 anys de treballar amb el mateix contracte, 1978, la Regidoria de Medi Ambient ha iniciat els tràmits per planificar la gestió dels residus municipals. Actualment la situació és prou complexa, un contracte prorrogat de recollida dels Residus Sòlits Urbans (RSU), parlant en plata, la recollida de les escombreries barrejades i eliminades a un abocador, gestionat per l'empresa COSBAPSA. I desprès tenim el servei de recollida selectiva, sense fer l'orgànica, que gestiona el Consell Comarcal del Tarragonès, a través de l'empresa Fomento i Contratas. Quan vam tenir les competències plenes en materia de residus, maig del 2005, ens vam adonar de la precarietat, sobretot del contracte del RSU, en que teniem que treballar. El contracte amb COSBAPSA estaba en plena prorroga de 7 anys i que tenia termini de acabament el 2007, una prorroga produïda per una mala gestió dels meus antecesors. Tal com estava la situació el més fàcil, senzill i fent polítiques de cara a la galeria eren dues opcions:
PRIMER: a través de COSBAPSA canviar tots els contenidors del poble, i per tant en el moment de fer el nou concurs públic de gestió donar avantatges a l'empresa que havia posat els nous contenidors.
SEGÓN: signar el nou conveni del servei de selectiva amb el Consell Comarcal del Tarragonès per 8 anys, descompensant el ritme d'anys amb el nou contracte de RSU.
La decisió política no va ser fàcil, però crec que no ens vam equivocar, Torredembarra podrà avui fer un procès democràtic per la gestió dels seus residus en els propers anys. No hi haura favors que pagar a ningú, ni compromisos de subrogació de material. Podrem fer participar el Consell Municipal de Sostenibilitat i tots els partits polítics en la decisió de model de gestió... I tot aixó haurà de passar el primer semestre del 2007, quan la prorroga del contracte amb COSBAPSA, ja formarà part del passat. I amb tot aixó, els que van gestionar Torredembarra anteriorment, i per lo tant responsables de la lamentable situació amb els contractes i amb el servei, i sense entendre res de res, van i entren atacant de l'urgència i necessitat de disposar contenidors amb pedal per a la gent gran.
Començo a pensar que algún polític local ha començat a abusar de l'orujo d'herbes que el fa portar un bon pedal mental.

dissabte, de novembre 11

La dreta i l'espanyolisme s'emprenyen


L'unitat de les esquerres ha fet reaccionar a les organitzacions dretanes i espanyolistes amb un nivell de virulència important. Era curiós veure, a la Plaça de Sant Jaume de Barcelona, la concentració contra el govern d'esquerres i a favor d'Artur Mas "President", una concentració convocada per l'Unitat Nacional Catalana (UNC). Un col.lectiu que està a l'extrema dreta política d'aquest pais, aixó sí, són superindependentistes fills de la Diagonal i de la Part Alta de la Barcelona de disseny. Entre els seus idearis consta que no tothom pot ser català si no es té un certificat de "pedigrí" i de puresa nacionalcatalana, a més de tenir el curs de sardanes de "El Corte Inglés" (que per cert, yaésnavidáenelcorteinglés). Per no allargar i aburrir, i per que no reaccionin els meus instins animals més bàsics, dir que cada dia estic més satisfet de deixar a la dreta catalana i espanyola a la marginalitat. Els "demòcrates" de CIU que s'ho facin mirar!
El de la foto no és cap polític, és el meu gos, el PETIT. Un gos sense pedigrí que un bon dia va aparèixer a la meva vida. Salut!

dilluns, de novembre 6

Pacte d'esquerres


Estem davant de la reedició del Govern tripartit, aquesta era l'aposta de la coalició ICV-EUiA-EPM. Aquest pacte ha creat una campanya contra la figura del que serà el nou President del Principat el sr. Montilla, que si es espanyolista, que si no té caracter de lider... De fet comprenc perfectament la campanya de l'enrabiada, per que es indubtable que la dreta tant catalana com espanyola es poden passar 4 anys a l'oposició, i 4 anys d'oposició poden ser letals per l'unitat sobretot de la coalició de CIU. Molts ex alts càrrecs de la coalició esperaven desesperadament tornar al govern per poder ocupar cadires institucionals que els permetés arribar a la dessitjada jubilació, pero el pacte d'esquerres ho ha evitat. Un dirigent de la coalició em reconeixia que molts resistien dins de les sigles de la coalició per el motiu laboral, ara un cop esvaida aquesta possibilitat es possible que la marxa de molts polítics sigui una realitat. Confio que en aquesta nova etapa tothom sabrà estar en el seu lloc, sense fer gaire soroll i tindrà la capacitat de gestionar amb responsabilitat.
De moment cal felicitar-nos!

diumenge, de novembre 5

Disculpes i Parlament de Catalunya


Torno a estar ciberactiu, durant 10 dies he tingut l'ordinador infectat de virus i no podia accedir per actualitzar el blog. Vaig intentar solventar el problema i l'únic que vaig aconseguir va ser agreujar la malaltia del meu ordinador. Gràcies a l'ajut d'en Gerard Vallès, que tot aquest dissabte va estar fins les dues de la nit barallant-se amb l'aparell, avui torno a estar ciberactiu. Durant aquests 10 dies han passat moltes coses, coses que aniré intentant reflectir el propers dies.
Entre les coses importants que han passat és que el poble principatí ja ha dit la seva electoralment, i ens ha deixat un parlament molt fraccionat, no crec que sigui dolent, on un cop més s'haurà de pactar per governar. De fòrmules de pacte tots i totes ja els coneixem, que si tripartit centre-esquerrà (PSC, ERC, ICV), que si bi-tripartit centre dretà (CIU,ERC o bé CIU-PSC)... Evidentment la meva aposta és la de crear un govern amb una majoria d'esquerres.
La fórmula Front Nacionalista (CIU, ERC) em fa tremolar, com em fa tremolar que part de les bases d'ERC hi estigui d'acord. Em fa tremolar que la coalició dretana CIU torni a gestionar l'autogovern de Catalunya, m'emprenya pensar que votants d'ERC estiguin d'acord pactar amb els hereus reconvertits de franquisme. Si realment volem acabar definitivament amb la transició cal jubilar a les families de la Part Alta de Barcelona, cal que gent obrera, treballadora i d'esquerres gestionin els nostres recursos. Com poden ser sensibles amb les problemàtiques socials del nostre país persones que no saben que és patir econòmicament a final de mes?, com poden solucionar el problema de l'habitatge si ells no el tenen?, com poden millorar la sanitat pública si ells van a la privada?, com poden millorar l'ensenyament si els seus fills estudien a l'estranger?, com poden rescatar el peatges si ells s'els poden pagar?...
Sóc independentista i un dels meus objectius polítics és la reunificació dels territoris catalans i el dret a decidir el seu futur, però també crec que fronts "nacionalistes" amb reconvertits a demòcrates no ajudaran a fer de Catalunya un país lliure de desigualtats. El de la foto és el Pepe, en l'embassament d'El Catllar.
Fins aviat!!*!!

dissabte, d’octubre 21

Continua la campanya electoral

Ja ens hem "menjat" la primera setmana de la cursa electoral al Parlament de Catalunya, a mi m'està tocant fer campanya per municipis del Baix Gaià, Baix Penedès i Baix Camp, tot un luxe per coneixer noves persones i problemàtiques locals. Les fotografies les vaig fer dimecres quan en Daniel Pi, Salvador Milà, Lluís Balart i Dolors Comas van estar a Torredembarra, aquell dia vam dinar, vam anar a Els Muntanyans, vam fer roda de premsa a l'Auca i finalment acte polític al Casal Municipal. Ah!, qui es "curra" la pancarta és en Julià Garcia.

dimecres, d’octubre 18

Acebes i les seves paranoies

dimarts, d’octubre 17

Ofensiva contra el moviment anti Muntanyans II

El conflicte entre el GEPEC i Alternativa Baix Gaià, està sent utilitzat per persones que defesen el projecte urbanístic Muntanyans II. Dies enrere es va filtrar a la premsa local un informe que parlava sobre la gestió del fons FEDER destinats a inversions al PEIN Muntanyans. L'informe, de caracter absolutament intern reflexa una falta de documents per part del GEPEC. Aquest era un tema que es tenia que haver resolt internament convocant una reunió amb el grup ecologista, etc...
La publicació íntegre al Diari de la Torre, ha creat un estat de criminalització cap al GEPEC, així com un greuge molt important, i també de criminalització, cap a la Tècnica de Medi Ambient.
Cal buscar els resposables de la filtració, i si, molt em temo, són o és un càrrec polític de l'Ajuntament de Torredembarra, demar-ne la seva dimisió.
Aquesta és la nota de premsa que l'Alternativa Baix Gaià ha fet públic avui.
Nota de premsa

El Problema és la filtració, no la gestió

Degut a la filtració d’un informe intern de l’Ajuntament de Torredembarra, que fa referència a la gestió dels fons FEDER per part del grup ecologista GEPEC, des de l’Alternativa Baix Gaià volem fer les següents consideracions:

PRIMER: Des de l'Alternativa Baix Gaià, condemnem la filtració a la premsa de l'informe sobre la gestió dels fons FEDER.

SEGON: Donem total suport al GEPEC en aquest assumpte i donem fe de la seva bona feina i de la gestió de les subvencions rebudes.

TERCER: Donem fe de la seva feina tenaç i altruista durant 21 anys damunt del terreny. La seva feina supera amb escreix les tasques encomanades per l'administració amb les subvencions rebudes. Creiem que la seva tasca sobre l'espai protegit és bona i positiva.

QUART: Condemnem la publicació de l'informe feta per una publicació gratuïta local. No ens sembla que sigui la manera d'arreglar problemes. Creiem que la motivació de tot plegat no és altre que la seva lluita, que compartim, contra Muntanyans II.

CINQUÈ: Alhora també donem la nostra confiança i recolzament al treball de la Tècnica de Medi Ambient de l'Ajuntament de Torredembarra, Elisenda Forès, que ha actuat sempre amb total independència de criteri i excel·lent professionalitat.

SISÈ: Donem suport finalment a la constitució d'una comissió d’investigació, al si de l'Ajuntament de Torredembarra, per tal d'aclarir els fets que s’imputen al GEPEC i retornar el bon nom d’aquesta entitat, aclarir i depurar responsabilitats cap a la persona o persones que hagin filtrat aquest document intern.

Alternativa Baix Gaià – 696 363 328

diumenge, d’octubre 15

Eleccions al Parlament i Dolors Comas


Comencen les eleccions al Parlament de Catalunya, al Camp de Tarragona la coalició ICV-EUiA-EPM presentem com a candidat a en Daniel Pi, actualment regidor a l'Ajuntament de Reus. Són molts els reptes de la coalició en el nostre territori, sobretot aquestes eleccions ens hauran de demostrar que comencem a estar presents en el terrtori. ICV fins fa poc encara eren unes sigles massa barcelonines, fet que dificultava l'implantació de les sigles. El treball que han fet, i estan fent, persones com en Lluís Balart i la meva estimada, i encara diputada, Dolors Comas, ha fet ICV comenci a ser un partit de "casa".
He fet referència a la diputada Dolors Comas, i es que ella és la "culpable" que jo estigui dins de la coalició desde l'any 2003. Tres anys abans havia acudit a ella per demanar-li que m'ajudés en un cas d'una persona molt propera, que estava, i està, afectada per la malatia anomenada Fibromialgia. Una malaltia que avui s'en parla força, malgrat no tenir cura, però que llavors gairebé ningú sabia el que era. A la Dolors li vaig proposar fer una proposició no de llei als Parlaments espanyol i català on es demanès que els serveis mèdics tinguessin mitjans per diagnosticar aquesta malaltia. I aixi es va fer, i gràcies a ICV i al treball de Dolors Comas vam aconseguir que els dos parlaments fessin el primer reconeixement d'aquesta malaltia. Ara fa uns mesos Dolors va decidir no presentar-se, va ser una decisió personal que mai li podré discutir. Però tinc que reconèixer que em va sapiguer molt greu, sobretot per que egoístament pensava que encara ens faltava a la coalició 4 anys més de Dolors Comas per refermar el projecte. D'ella n'he après molt, el tracte humà de la política ha estat una de les seves lliçons magistrals que m'ha donat.
Malgrat aquest fet, estic molt engrescat per treballar perque els valors de la coalició es consolidin en el Camp de Tarragona. Aixi doncs, que tremolin la resta de partits polítics. ;-)
Ah!, la foto no té res a veure amb els meus comentaris, però podeu veure als alternatius Xavi, Gerard i Pepe.

Referències del meu blog, en altres blogs


Quan vaig iniciar l'aventura de tenir un blog propi, ho vaig fer sobretot per desfogar-me de tot alló que com a representant d'una organització política i com a càrrec institucional, molts cops no podia, ni puc dir. El cert es que vaig decidir no fer grans promocions del blog considerant que les meves opinions poc poden interessar. Malgrat tot, en les darreres setmanes he vist com el nombre de visites ha pujat amb força. Aixi com tindre l'honor de estar penjat l'enllaç en altres blogs i webs. Us deixo una referència que fa en Saul Gordillo cap de redacció de el Diari El Punt de Barcelona.
Salut!
Blocs dels ecosocialistes Ortiz, Boix, Balart, Suñé i Puig

sgordillo
Observatori internauta dissabte, 14 d'octubre de 2006 17:44h

Iniciativa per Catalunya Verds ha fet una apretada forta. Fins a cinc noves incorporacions a la bloquesfera ecosocialista durant aquesta precampanya. A través del bloc de Màrius Garcia, secretari d'Organització d'ICV, que ja incorpora fotos i enllaços, decobreixo el bloc de Laia Ortiz, coordinadora de Joves d'Esquerra Verda, la branca juvenil d'Iniciativa. Amb 27 anys, Ortiz (a la foto) ocupa el sisè lloc de la candidatura d'ICV-EUiA per Barcelona, i segons les enquestes té molts números de sortir escollida diputada al Parlament de Catalunya.

Una altra novetat és el bloc del cap de llista i alcaldable d'ICV a Tarragona, Lluís Balart, així com el bloc del regidor de Torredembarra i vicepresident del Consell Comarcal del Tarragonès, Lluís Suñé, militant de l'Alternativa Baix Gaià, integrada a la Entesa de Progrés Municipal que suma els vots per ICV.

El president d'ICV al Vallès Occidental i alcaldable a Sant Cugat del Vallès, Xavier Boix, també s'estrena amb bloc.

Màrius Garcia no té en el seu llistat d'enllaços una altra novetat a la bloquesfera d'ICV: el bloc del militant ecosocialista Antoni Puig Solé.

Per cert, recordo que ICV té el blocaire més gran de la xarxa catalana, Romuald Grané [bloc], de 83 anys. El més actiu entre els blocaires d'ICV, però, és l'eurodiputat Raül Romeva [bloc], que gairebé a diari penja una anotació. El seu és un bloc de referència per a temes europeus, però no només això.

Al meu Observatori internauta trobareu les novetats de la bloquesfera política.

dimecres, d’octubre 11

Una mica d'humor... amb Joan Saura

Nova nota de premsa del GEPEC - Damià Vernet


Ahir el GEPEC va fer una roda de premsa per fer públic un estudi sobre el reciclatge al Camp de Tarragona. Jo coneixia que es faria aquesta roda de premsa, per que periodistes m'havien avisat. Precisament amb un periodista, que segueix la polèmica Damià Vernet - Lluís Suñé es va apostar un dinar a que anunciarien que Torredembarra es el pitjor municipi en reciclar. Evidentment la va encertar!. Una de les bromes del vespre amb periodistes, era que aquest xicot el que li passava era que tenia la fustració de no haver rebut la Creu Sant Jordi, i mira que en van donar a kilos!.
Ara en serio, la setmana que vé, i no abans, donarem resposta desde la Regidoria a unes dades que es basen desde el 2001, i llavors el regidor de Medi Ambient era del partit polític que aquest sr. ara milita i/o simpatitza.
El que es evident que els residus a Torredembarra està complicat, mai els meus antecesors s'havien proposat realment posar ordre en materia de residus. Al entrar a governar ens vam trobar que les competències de reciclatge estaven en mans del Consell Comarcal, i en materia de RSU amb un contracte de fa 28 anys, que s'ha anat prorrogant en el temps sense cap tipus de planificació. Es per aixó que l'any que vé es un any important en materia de residus, estem preparant un Plec de Clausules per fer un concurs públic transparent, insistèixo, transparent, que ens permetrà gestionar els residus d'una manera molt més eficient del que s'està fent actualment.
Em pregunto quina serà la propera nota de premsa d'aquest ex regidor de CIU?
GEPEC

Ecologistes de Catalunya

NOTA DE PREMSA

GEPEC-EdC presenta davant l’opinió pública, l’Agència de Residus i el Departament de Medi Ambient, l’Informe de Recollida Selectiva (2001-2005) als municipis més habitats del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre


Ha disminuït a Catalunya l’aportació de residus a abocadors i incineradores des que Iniciativa-Verds va substituir Convergència i Unió en la Conselleria de Medi Ambient?

Davant la ineficàcia dels anteriors models de gestió de residus, s’instaura una tendència que no prioritza en els fets la prevenció ni la bona separació de la brossa. Aquest nou model, que davant el fracàs actual prioritza el tractament de la “fracció resta”, molt costós i de baix rendiment, dificulta la prioritat de la bona selecció en origen. No estimula ni obliga als ajuntaments mandrosos a complir amb la Llei Reguladora i no dóna prou suport a aquells municipis que apliquen models de gestió recuperadors de residus. Model continuista en la utilització àmplia de l’abocament i la incineració amagades darrera de noves denominacions (substitució de combustibles alternatius, crema de biomassa, restauració d’espais degradats amb bales d’ecoparcs “materials inerts”, etc.). En conclusió, malgrat l’augment en números absoluts de la recollida selectiva, la quantitat total de residus que van a parar a abocadors i incineradores no ha deixat d’augmentar.

Aconseguirà Catalunya els objectius de recollida selectiva que l’Agència de Residus de Catalunya s’havia proposat en el PROGREMIC 2001-2006?

El PROGREMIC marca un objectiu global de recuperació del 40,7% per a l’any 2004 i també fixa objectius per diferents fraccions dels residus. Els resultats del 2004 i del 2005 estan molt lluny dels objectius, excepte en el cas del vidre, i estem gairebé segurs que s’incompliran de forma flagrant els del 2006. Ja s’està cuinant la possibilitat de traslladar els mateixos objectius que es tenien per al 2006 a l’any 2012.

Com està funcionant la Recollida Selectiva a la circumscripció de Tarragona, en comparació a la resta de Catalunya?

En general al Camp de Tarragona, hi ha unes quantes poblacions que ho fan prou bé (estan citades posteriorment). Però la majoria de poblacions o segueixen la línia de mediocritat de la mitjana catalana o aconsegueixen resultats molt inferiors.
Es fa millor la gestió de residus en ajuntaments “d’esquerres” que en ajuntaments de “dretes”?

Una de les curioses conclusions a la vista dels resultats de l’informe és que l’eficàcia de la recollida selectiva no depèn ni del color polític, ni de la tipologia del municipi (molt urbà, semirural, turístic, interior, costaner …), ni del nombre d’habitants .. sinó simplement de la voluntat política de la regidoria i del disseny tècnic adequat del servei (nombre i dispersió dels contenidors, freqüència de recollida, recollida o no de fracció orgànica separada, servei de deixalleria, servei porta a porta en els establiments, campanyes de sensibilització …). Entre els ajuntaments que ho fan força bé n’hi ha doncs de tots els colors polítics; i dels que ho fan força malament, també.

On s’estan aconseguint millores resultats en la recollida selectiva, al Camp de Tarragona o a les Terres de l’Ebre?

Si comparem les Terres de l’Ebre respecte del Camp de Tarragona, observem un fort endarreriment en el disseny adequat dels sistemes de recuperació en la primera zona respecte de la segona. Solament cal comparar els kg/hab de paper, d’orgànic, de vidre, d’envasos, etc per adonar-se’n que a les Terres de l’Ebre encara queda molt camí per recórrer en la major part de municipis.

Si pregunteu als Ajuntaments sobre la seva recollida selectiva, us diran que tots ho fan estupendament, millor que ningú, que cada any augmenta la quantitat de residus reciclats, que són els més sostenibles … És això veritat? Hi ha frau estadístic en els números que es mostren?

Sota l’epígraf de runa i voluminosos, l’ARC suma com a Recollida Selectiva el pes de productes molt diversos anotats pels ajuntaments en els seus fulls de control (runa, enderrocs, fusta, ferralla, electrònics …), la major part dels quals (entre el 50 i el 90 %) va directament a abocador o a incineració. El GEPEC ha volgut fer constar aquest aspecte en els informes de tots els municipis ja que, en alguns casos, el percentatge de desviació és tan significatiu que altera a l’alça el percentatge final de recollida selectiva de forma equívoca i fraudulenta.

Igualment, resulta un error greu en el mètode de comptabilització el fet de considerar com a recuperat el total de la matèria orgànica que cada municipi aporta a la Planta de Compostatge de Botarell. És una queixa contínua que el GEPEC ha transmès a l’ARC i als mitjans de comunicació.

Quant a les frases victorioses i d’autobombo que els respectius regidors de Medi Ambient fan tots els anys sobre la Recollida Selectiva dels seus municipis, cal destacar que sempre fan incidència en els números absoluts de recuperació –que evidentment augmenten- però sempre tenen la cura de no dividir-ho pel nombre d’habitants, els quals no paren tampoc d’augmentar: si fessin això s’adonarien que en la major part dels casos la recollida selectiva de diverses fraccions està estancada des de fa anys i, a vegades, fins i tot, en franc retrocés.

Quines són les poblacions de més de 5000 habitants que el GEPEC felicita per fer una gestió més sostenible dels seus residus?

Al Camp de Tarragona, el GEPEC té la satisfacció d’atorgar una simbòlica Escombra Verda als municipis de Cambrils, Riudoms, Salou i Vila-seca., als quals anima a continuar en el seu progrés constant per aconseguir cada vegada majors cotes de recuperació i una gestió de residus cada cop més sostenible. Felicitats sinceres als seus ajuntaments i als seus ciutadans.

Per fraccions, els tres municipis que fan millor la recollida de vidre són: 1-Salou 2- Vila-seca 3 Cambrils.
Els que fan millor la recollida de paper són: 1-Salou 2-Cambrils 3-Riudoms.
Els que fan millor la recollida d’envasos són: 1-Cambrils 2-Riudoms 3- Salou.
Els que fan millor la recollida de matèria orgànica són: 1-Salou 2-Vila-seca 3- Cambrils.
Els campions en percentatge global i total de Recollida Selectiva recuperada són: 1- Riudoms 2- Cambrils 3- Salou.

Quines són les poblacions de més de 5000 habitants que fan una gestió més nefasta dels residus municipals?

Al Camp de Tarragona els municipis que efectuen la gestió més pèssima dels seus residus municipals són de forma destacada Torredembarra, Tarragona i Constantí. Els altres dos municipis que es troben molt estancats i que estan empitjorant progressivament són Reus i Mont-roig. El GEPEC lamenta dir que una gestió insuficient dels residus mai no és culpa dels ciutadans. Creiem que tots coincidirem que ells, com a persones, són iguals a tot arreu, amb els mateixos problemes, les mateixes necessitats i les mateixes preocupacions. Així doncs, resulta evident que si els resultats d’unes poblacions són el doble o el triple que el d’unes altres, la culpa no és dels ciutadans sinó de la gestió de l’equip de govern dels seus ajuntaments per no posar els mitjans adequats. Tant de bo que aquest informe serveixi per estimular-los cap a unes millors fites de progrés sostenible.

Per fraccions, els tres municipis que fan pitjor la recollida selectiva de vidre són: 1- Torredembarra 2- Tarragona 3- Reus.
Els que fan pitjor la recollida selectiva de paper són: 1- Torredembarra 2- Constantí 3- Mont-roig
Els que fan pitjor la recollida d’envasos són: 1-Torredembarra 2- Tarragona 3- Constantí.
Els que fan pitjor la recollida de matèria orgànica són: 1-Torredembarra 2-Constantí 3- Tarragona
Els últims classificats en percentatge global i total de Recollida Selectiva recuperada són: En últim lloc Torredembarra. En penúltim lloc, Tarragona. En antepenúltim lloc, Constantí.
Totes les dades en què s’han basat els informes i gràfics elaborats per GEPEC-EdC estan extretes de les estadístiques de l’Agència de Residus de Catalunya, de les quals en tenim constància detallada i comparativa des de l’any 1993.

L’informe complet i els gràfics originals es podran consultar a la Web del GEPEC a partir del dimecres al vespre.

Muntanyans II, no ens aturaran!

Aquests dies hem viscut la part més fosca de la política (i el que ens queda). En la lluita per salvar Muntanyans II, els defensors de la construcció d'aquesta urbanització, han entrat en la fase del desprestigi dels col.lectius opositor al projecte urbanístic.

La manifestació del 10 de setembre ha fet mal, ha emprenyat, i atemorit als especuladors. Uns especuladors que utilitzen als polítics com a instruments per enriquir-se a costa del nostre territori. No poden comprendre que hi haguin persones, col.lectius i alguns polítics que s'oposin al que ells ens venen com la societat del benestar, evidenment, el seu benestar.

Recordo la famosa moció que va presentar, el desembre del 2005, la Plataforma Salvem els Muntanyans, per fer que els partits polítics locals es pronunciesin a favor o en contra de salvar l'espai. Recordo les traves jurídiques que va posar l'Ajuntament per evitar que la moció entrés al plenari. Recordo els intents del PSC de "colar" una esmena a la moció (una esmena que desvirtuava el sentit de la moció). Recordo quan l'Alternativa Baix Gaià va assumir entrar la moció de la Plataforma, quan els serveis jurídics de l'Ajuntament deien que només podria entrar si un partit polític l'assumia com a seva. Recordo també les presions dels minuts abans de començar el ple, que ens demanaven, la resta de partits polítics, que retiresim la moció. Recordo com ERC quan va veure que no ens tiravem enrera, també es va afegir a la moció per entrar-la al ple. També recordo el debat, i sobretot les acusacions d'un regidor socialista acusant-nos de semblar-nos a "la alemania nazi, la rusia de Stalin o a la Cuba de Castro...), també recordo que vam guanyar la moció amb els vots favorables d'ABG, ERC i CIU (7), amb els vots en contra del PSC i GIT (6), i l'abstenció de la resta de partits (4).

Ara, al veure que l'oposició al projecte es fort, i que els arguments per defensar el projecte són febles, han passat a l'estratègia de tallar els caps de la serp anti muntanyans II. Intenten dividir-nos, intenten enfrontar-nos... de mi han dit que estic depresiu, que muntanyans II m'ha enfonsat políticament, etc.

Estan perillosos, i mosseguen, i no s'ho pensaran dues vegades si ens poden enfonsar. Es ara el moment de mostrar les seves debilitats i incoherències, els seus atacs han de servir per reforçar-nos.

No ens aturaran!

dissabte, d’octubre 7

divendres, d’octubre 6

Skate Park a punt de començar les obres!


Aquesta setmana no ha estat bona ni gaire positiva, en temes de política local. Amb conflictes que més endavant aniré reflectint, i amb situacions més que lamentables. Però hi ha hagut un fet que compensa la duresa política d'aquesta setmana, i es que desprès de gairebè dos anys ja tenim a punt de començar les obres de l'skate park, un vella reivindicació de joves de Torredembarra i un dels compromisos polítics de l'Alternativa Baix Gaià.
Arribar fins aquí no ha estat fàcil, un projecte d'obra civil, com es el cas d'un skate park, ha de passar per un procés administratiu que afecta a diferents regidories, entre elles els serveis tècnics d'urbanisme. I justament aquí, en urbanisme, es on les il.lusions de molts joves, dels membres de l'ABG i del regidor de Joventut, o sigui jo mateix, estaven aturades. Senzillament per que el criteri polític de l'actual equip de govern, no tots, es que urbanisme treballi en coses d'interés, i es clar, a qui pot interessar una infraestructura per els joves?.... a ningú.
Sigui com sigui, la presió dels joves i del col.lectiu que jo represento en aquest ajuntament farà realitat aquest petit somni.

dijous, d’octubre 5

Agenda 21 i la participació ciutadana

Fer de polític de proximitat, com és el cas de ser regidor del meu poble, té, sobretot, moltes satisfaccions personals. Es un treball de gestió, en el cas de governar, i de resoldre conflictes del dia a dia. Una de les coses més importants és poder fer participar el major nombre de persones en les decisions municipals. Torredembarra disposa del Consell Municipal de Sostenibilitat, on més d'un centenar de persones, agrupades en comissions de diferents àmbits, discuteixen i consensuen propostes.
Per a què un òrgan de participació ciutadana funcioni, el més important és que la clase política s'ho cregui. I, malgrat el dinamisme del Consell de Torredembarra en participació, encara hi ha polítics que no s'ho creuen. Que un polític de dretes posi dificultats al treball de la ciutadania, podria tenir una certa explicació, però que polítics que són regidors a través de sigles esquerranes posin tot tipus de dificultats, és senzillament greu i lamentable, i aixó, avui, està passant a Torredembarra.
Un cas que ratlla la paranoia antiparticipació és l'Agenda 21. Totes les comissions durant 5 mesos van estar revisant i millorant l'Agenda 21 local. En cada comissió estaven convocades les forces polítiques i desprès de 5 mesos finalment va sorgir el text definitiu, un text que es va fer arribar als partits polítics. Aquest text l'han tingut durant dos mesos i mig, i ara, que fem la tramitació per ser aprovada pel Ple de l'Ajuntament, posen problemes perque desconeixen el contingut del document i proposen crear una comissió d'estudi. Aquests "polítics" no van assistir a les comissions on la ciutadania debatia el document, aquests "polítics", durant més de dos mesos han pogut estudiar la proposta, cosa que no han fet... I ara a posar totes les dificultats del món.
En fi, continuarem lluitant a cops de puny i cops de falç...! (BRAMS)

dilluns, d’octubre 2

Noticia a El Punt

Sospiten que les obres a Muntanyans II s'iniciaran aviat. L'Alternativa Baix Gaià demana una reunió amb Maragall i Zapatero
Torredembarra
Amb l'«imminent» començament de les obres als terrenys del pla parcial Muntanyans II, l'Alternativa Baix Gaià va enviar ahir dues cartes, una al president de la Generalitat, Pasqual Maragall, i l'altra al president del govern central, José Luis Rodríguez Zapatero, perquè intentin aturar el projecte. La iniciativa també sorgeix després del «silenci» de Política Territorial respecte al tema. L'ABG seguirà amb els actes reivindicatius, que passaran ara per la penjada de domassos contra el pla.

La carta «sense resposta» al conseller de Política Territorial, Joaquim Nadal, i el fet que «l'empresa Vegas del Guadaira ja hagi subcontractat les obres de construcció del pas soterrat a Muntanyans II», han motivat més accions de protesta de l'Alternativa Baix Gaià, tal com reconeixia ahir el seu portaveu, Lluís Suñé. Per això, ahir una desena de membres d'aquesta entitat es van aplegar a l'oficina de correus de Torredembarra per enviar una carta al president autonòmic i una altra al president del govern central. En les cartes s'explica la situació actual del projecte i es convida els dos líders a reunir-se amb l'ABG. Segons l'Alternativa, només cal «voluntat política» per aturar el projecte que pretén executar la construcció de mig miler d'habitatges en una zona considerada com a «inundable». Per això, esperen que Pasqual Maragall i José Luis Rodríguez Zapatero els puguin rebre per poder «demanar-los la seva actuació per defensar el que consideren una injustícia urbanística».

A banda d'aquestes cartes, l'ABG també planteja més accions de protesta contra el pla parcial. Entre les més immediates hi ha el repartiment de fins a cinc-cents domassos, amb el lema «Muntanyans II No», als veïns que els vulguin penjar als balcons. A més, també distribuiran fins a mig miler de postals amb la imatge de la capçalera de la manifestació contra el pla, que es va fer el dia 10 de setembre, i amb referències explícites contra el conseller de Política Territorial: «No entenem per què es manté en un posicionament contrari al d'entitats, ciutadans, institucions i, fins i tot, altres departaments de la Generalitat.»

diumenge, d’octubre 1

Correllengua 2006, un Correllengua molt festiu


Ha estat un Correllengua de molta participació, el Ball de Serrallonga i el Ball de Diables van rebre la flama a la Plç. de la Vila. Desprès sopar i recital a l'Auca. De la rebuda de la flama no tinc imatges, espero que Gerard em faci arribar algunes de les que va fer. Aquí teniu fotos del sopar i concert...

Acció contra Muntanyans II a correus
Aquest dissabte una vintena de militants de l'Alternativa Baix Gaià ens va presentar a les oficines de correus de Torredembarra,per enviar una carta dirigida al President del Govern Central i un altre al President del Govern de la Generalitat. Vam anar acompanyats de 7 mitjans de comunicació... Les cartes demanen l'implicació dels dos polítics per aturar el projecte urbanístic. De moment la carta que vam enviar al Conseller Nadal no ha estat contestada.
Us deixo amb algunes imatges que vaig fer, salut!

Dissabte potentEl dissabte va ser molt potent en activitats i com no, de feina. Sort que el diumenge l'he dedicat a dormir i a fer algunes reflexions personals. El dissabte tenia la Fira solar, acció contra Muntanyans II, casar a una parella, una taula rodona sobre el futur de les energies renovables, llegir el manifest de Correllengua, un sopar a l'Auca, concert amb Miquel del Roig... i com no gestionar el Casal Popular l'Auca que, afortunadament, avui funciona amb molt dinamisme.
Altres actes que es van fer, però que per motius d'horaris no vaig poder anar, va ser l'inici del Gaià Folk, aixi com el actes de celebració del poble de Querol per haver aturat el "famós" projecte urbanístic.
Tots els actes van ser un èxit de participació.

El bon humor va caracteritzar tots els actes, aquí podeu veure als companys - amics Josep i Gerard fent de les seves durant el recital d'en Miquel del Roig.

dijous, de setembre 28

Comença el Correllengua al Baix Gaià


Comença el Correllengua i ja fa 7 anys que s'organitza al nostre territori. Aqui teniu el programa, com podeu veure em toca fer de "pregoner", fet que em fa molta il,lusió. Sé que pot molestar a algunes persones la meva presència, (recordo quan s'em va vetar a llegir el manifest fa tres anys argumentant que un polític no ho podia fer, el mateix que ho va defensar, regidor d'ERC a la Pobla de Montornès va acabar llegint el manifest del Correllengua a Baix a Mar). ;-)
Ens veiem aquest cap de setmana lluitant per la llengua, Salut!

Dijous 28 de setembre a les 21h. a l'Auca

Passi del video: CORRELLENGUA, UNA EINA PER FER PAÍS

Dissabte 30 de setembre a les 20’30h. a la Plaça de la Vila

Rebuda de la flama a càrrec del Ball de Diables i Ball de Serrallonga de Torredembarra i lectura del Manifest, a càrrec del regidor de l’Alternativa Baix Gaià, Lluís Suñé.

Dissabte 30 de setembre a les 21h. a l’Auca

Sopar popular amb productes de la terra (preu 8e, apunteu-vos a l'Auca fins divendres 29), i tot seguit, concert i gresca amb el cantautor de les terres de l'Ebre MIQUEL DEL ROIG.

Organitza: Comissió Correllengua Baix Gaià

Col·labora: Ball de Diables de Torredembarra, Ball de Serrallonga, Cafè-bar l'Auca, Assemblea de joves, ABG, Ajuntament de Torredembarra

dimecres, de setembre 27

Memoria històrica


Avui dimarts he estat a BCN, amb un company que intenta que es faci un reconeixement a la memòria del seu pare. La història d'aquesta persona que va lluitar a la Guerra Civil defensant la República, no és gaire diferent a la de molts i moltes lluitadores. 5 anys de presó a la Model de Barcelona, 4 anys a treballs forçats a l'Àfrica llavors espanyola, després una salut precària.... i la mort. Ens queden alguns documents per trobar, -certificació de la seva mort i anar a l'Arxiu Nacional de Catalunya per trobar l'expedient que tristement acredita que va estar 5 anys a la model-.

Ni oblit, ni perdó!

dilluns, de setembre 25

Santa Tecla diablera


A part de fer de polític també faig altres coses, com tothom, en aquest cas soc membre del Ball de Diables de Torredembarra desde la seva recuperació, l'any 1987. El Ball de diables del meu poble té referències històriques que es remunten a finals del segle XVII. Com a entitat és una de les més dinàmiques i festives del municipi. Aquest diumenge vam estar al Correfoc de Santa Tecla, conjuntament amb Tarragona, la Vella de Sitges i dracs. L'actuació senzillament memorable!
A la foto surt en Gari, un dels diables històrics de la Colla Vella de Sitges, a més d'un bon amic!