divendres, d’octubre 16

REFLEXIONS I PROPOSTES D'ABG-EPM A LES ORDENANCES FISCALS 2010QUINA ÉS LA SITUACIÓ ECONÒMICA DE L'AJUNTAMENT
En el debat del pressupost municipal per l'any 2009 ABG va denunciar que el capítol d'ingressos estava inflat, sobre tot en la previsió d'ingressos de l'impost de l'ICIO -impost que grava a la construcció-. En el ple vam fer la previsió que al finalitzar l'any hi hauria un dèficit entre 700.000 i un milió d'euros.


Fa 15 dies l'ajuntament ja superava la xifra de 700.000€ de dèficit en ingressos d'ICIO, degut als motius que nosaltres ja vam exposar, les empreses promotores i constructores que l'any passat havien posat diners en dipòsit, enguany els han retirat. L'altre motiu, no entren peticions de llicències d'obra. Tots dos motius són conseqüència de la dura crisi econòmica, i per que no dir-ho, i de retruc amb l'ajuda del “millor equip urbanista de Catalunya”.


I en el futur el drama financer tendirà a ser més greu, i no tant sols per la crisi econòmica. A partir del proper any caldrà afegir l'inici del pagament dels crèdits que alegrement s'han anat demanant.COM PRESENTA L'AJUNTAMENT LES ORDENANCES FISCALS 2010
L'Ajuntament de Torredembarra presenta unes ordenances fiscals sota el denominador de la congelació. Expliquen que ho fan per ajudar les famílies davant de la situació de crisi econòmica, cal dir que l'IBI queda al marge de la congelació i el proper any continuarà augmentant.


Fins ara les ordenances fiscals havien augmentat com a mitjana l'IPC de l'any. Exceptuant les actuals ordenances, ja que el seu increment es va basar amb l'IPC del mes d'agost del 2008 a la “província” de Tarragona, quan la mitjana de tot l'any va ser del 2'5%.ENS PREOCUPA EL FUTUR IMMEDIAT
La manca d'ingressos a les arques municipals, agreujat per la dependència econòmica que ha tingut de la construcció, fa que gairebé l'única gran font d'ingressos siguin les butxaques de la ciutadania. Considerem que ara ja es palpa el fracàs de les polítiques econòmiques, -en tot cas la millor afirmació es que mai hi ha hagut cap política de dinamització i planificació econòmica per Torredembarra-, i avui comencem a evidenciar d'una forma devastadora la dependència a una única economia.


Ens preocupa que davant de l'evidència aquest ajuntament no ens digui que és el que farà per afrontar l'actual situació, llencem diverses qüestions:  • Té l'ajuntament previst algun pla de dinamització i planificació econòmica a curt, mig i llarg termini?


  • Preveu l'ajuntament noves fonts d'ingressos, que no siguin les butxaques de la ciutadania?


  • Hi ha un pla per reduir radicalment la despesa de l'ajuntament?


PROPOSTES D'ABG-EPM


QUE A LES ORDENANCES FISCALS S'APLIQUI LA TENDÈNCIA DE L'IPC
Demanem que les ordenances fiscals segueixin la tendència que marca l'IPC, com sempre s'ha fet. Així doncs la nostra proposta es aplicar l'IPC de la “província” de Tarragona del mes d'agost de 2009, que va ser del -1% a totes les taxes.


CONGELAR TEMPORALMENT L'INCREMENT DE L'IBI
Considerem necessari que l'any 2010 es congeli l'impost de l'IBI.


FRACCIONAR MÉS L'IMPOST DE L'IBI
Aquest 2009 les persones ja han pogut pagar l'IBI en dues vegades, gràcies a la proposta que va fer ABG. Per l'any 2010 demanem poder fraccionar fins a 12 vegades aquest impost, fet que ajudaria a la ciutadania a respondre amb les seves obligacions, reduint la més que possible morositat prevista per el proper any.


BONIFICACIÓ DE L'IBI A LES FAMÍLIES NOMBROSES
Demanem que es condicioni la bonificació als nivells de renda de les famílies, hi han famílies nombroses amb suficients ingressos per assumir el pagament de l'IBI.


IMPOST D'ESCOMBRARIES COMERCIAL
La crisi econòmica també està afectant greument al comerç de Torredembarra, la nostra proposta és fraccionar el pagament de l'impost d'escombraries fins a 12 vegades, actualment es paga en un sol cop.


TAXES PER L'OBERTURA DE COMERÇOS
Demanem fraccionar el pagament de les taxes d'obertura de comerços.
Demanem crear bonificacions a les taxes de llicències d'obertura en funció dels nous llocs de treball que puguin crear.
TAXA PER LES COMPANYIES DE TELEFONIA MÒBIL
Un dels sectors que està obtenint grans beneficis és el de les companyies de telefonia mòbil, l'any passat es va aprovar una ordenança que obliga a aquestes companyies a tributar un percentatge de la seva facturació. Tenim coneixement que aquesta ordenança està als jutjats per el recurs que van presentar aquestes companyies. Municipis com Còrdova i Badalona ja tenen sentències favorables i ja poden obligar a aquestes empreses a tributar als seus municipis. Demanem que es faci un seguiment del tema, i veure si les sentències han creat jurisprudència i per tant, poder aplicar immediatament l'ordenança.