dijous, de març 4

Proposta de 31 llocs de treball durant sis mesos a Torredembarra: cal que l'ajuntament prepari la peticióLa Generalitat de Catalunya finança als ajuntaments la contractació de persones aturades, en un pla per pal·liar temporalment els efectes de la crisi. En aquest pla del foment del treball a Torredembarra pot crear 31 llocs de treball amb una durada de 6 mesos. Per que això sigui possible l'ajuntament haurà de preparar una proposta ocupacional amb urgència, i presentar la sol·licitud a la Generalitat.

Aquest pla d'ocupació no és per fer grans obres -ni teatres, ni piscines, ni auditoris, etc...- es tracta de que 31 famílies de Torredembarra puguin disposar d'uns ingressos durant sis mesos, a canvi d'un treball. Amb el que es pot fer o no, la proposta de la Generalitat ja ho reflecteix clarament en la seva proposta.

Jo des d'aquí proposo crear un pla de millora dels nostres carrers i places, -arranjant voreres, pintant de nou els senyals del terra, ...-, netejar abocadors il·legals...
Són moltes les petites coses que es podrien fer amb aquest pla d'ocupació, demano a l'ajuntament que sigui eficient i que presenti el més ràpidament possible una proposta. També espero que tots els partits polítics puguem col·laborar en el disseny de la proposta
.
______________________________________________________________

Plans extraordinaris d'ocupació local - Projecte Impuls

Oberta la convocatòria 2010

En el marc dels "30 compromisos per a l'ocupació, el teixit econòmic i el desenvolupament social de Catalunya" es recullen els plans extraordinaris d'ocupació local vinculats als sectors emergents de la nova economia (tecnologies de la informació i la comunicació, les energies renovables, l'eficiència i l'estalvi energètics) i també a les activitats del sector de la construcció, un dels més castigats per l'increment de l'atur, que impliquin una millora de la qualificació.

En l'àmbit del Projecte Impuls, els plans extraordinaris d'ocupació locals esdevenen una resposta immediata a la situació de crisi econòmica i de destrucció d'ocupació, i alhora contribueixen als fonaments de creixement de valor afegit tant per a les persones aturades beneficiàries com per als territoris on es materialitzin els projectes d'inversió. Així, els plans extraordinaris d'ocupació local prioritzen per una banda les persones aturades que no rebin prestació d'atur o que estiguin a punt d'esgotar-les, i, combinen, per primera vegada, l'experiència professional amb la formació perquè millori la seva qualificació i competència professional.

La finalitat dels plans extraordinaris d'ocupació local és fomentar l'ocupabilitat de les persones treballadores en situació d'atur i millorar la seva capacitat d'adaptació al canvi, la seva qualificació i competències professionals en sectors i activitats capaços de generar nous llocs de treball, mitjançant l'adquisició de l'experiència laboral i la formació professionalitzadora o transversal.

Sol·licitud

La concessió de les subvencions es regeix pel procediment reglat. Les sol·licituds de subvenció s'han d'adreçar al director del Servei d'Ocupació de Catalunya amb els diferents projectes que componen el pla extraordinari d'ocupació local i la seva priorització, establerta pel sol·licitant. Les entitats locals sol·licitants han de presentar la sol·licitud mecanitzant els projectes a la pàgina del Servei d'Ocupació de Catalunya,
http://www.oficinadetreball.gencat.cat a l'apartat d'Ajuts i subvencions, i la presentació al registre del document de sol·licitud conjuntament amb la documentació que es relaciona a continuació.
Formulari de sol·licituds (pots clicar)
Presentació de les sol·licituds: al registre dels serveis territorials del SOC que correspongui (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona), o bé als Serveis Territorials del Departament de Treball a les Terres de l'Ebre. També poden ser presentades al Registre del Servei d'Ocupació de Catalunya, c. Llull, 297-307, 08019, Barcelona. Així mateix, es poden presentar les sol·licituds segons qualsevol dels procediments que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Contacte

Bústia d'accés al formulari de sol·licitud "Treball Impuls":
planslocals2010.soc@gencat.catFeu constar Nom i NIF de l'entitat, persona i telèfon de contacte.L'horari d'atenció de la bústia és de dilluns a divendres de 9 h a 14 h. Les consultes i les peticions rebudes fora d'aquest horari seran ateses l'endemà.
Entitats beneficiàries

Poden ser beneficiàries de les subvencions que preveu aquesta Ordre les entitats locals de Catalunya i les seves entitats dependents o vinculades, amb competències en matèria d'ocupació i/o desenvolupament local, d'acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Sectors i activitats

Els plans extraordinaris d'ocupació local s'han d'adreçar exclusivament als sectors de les energies renovables, eficiència i estalvi energètic; les TIC i la rehabilitació d'habitatges, edificis o equipaments de titularitat o d'ús públic.

Col·lectius destinataris

Les contractacions s'han d'adreçar a les persones treballadores desocupades inscrites com a mínim 6 mesos com a demandants d'ocupació al servei públic d'ocupació, que no cobrin la prestació i/o subsidi d'atur o els manqui un mes per exhaurir-la, en el moment de la presentació de l'oferta d'ocupació, i no hagin participat en projectes del programa de plans d'ocupació iniciats als anys 2008 i 2009.

A aquests efectes no es considera subsidi l'ajut del Programa temporal de protecció per desocupació i inserció (PRODI), la renda mínima d'inserció i aquells altres ajuts que ho determinin expressament les seves bases reguladores.

A més, tenen caràcter preferent per als projectes de plans extraordinaris d'ocupació local les persones que compleixen els requisits de l'apartat anterior i que a més es trobin en una de les situacions següents:
  • Treballadors i treballadores que han participat en accions formatives relacionades amb els sectors prioritzats a la convocatòria.

  • Joves de fins a 30 anys.

  • Treballadors i treballadores amb discapacitat i altres col·lectius en situació de risc d'exclusió social
Data límit de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació corresponent finalitza els dies:

20 d'abril de 2010, per als projectes municipals (només un ajuntament o l'entitat dependent o vinculada amb competència en matèria d'ocupació i /o desenvolupament local) i els projectes comarcals (consells comarcals) (art. 7, 1 a) i 2.).

26 d'abril de 2010, per als projectes municipals (ajuntament o l'entitat dependent o vinculada, en representació d'una agrupació sense personalitat jurídica pròpia de municipis i/o entitats locals amb competència en matèria d'ocupació i /o desenvolupament local, i les entitats locals de Catalunya d'àmbit supramunicipal -consorcis, mancomunitats i consells comarcals, i les seves entitats dependents o vinculades amb competència en matèria d'ocupació i /o desenvolupament local -) i adhesió a projectes comarcals (art. 7, 1 b), 1 c) i 3.).

Terminis

El termini màxim per a la contractació dels treballadors/ores és el 30 de juny de 2010.Els projectes han de finalitzar el 31 de desembre del 2010.

Finançament

100.000.000 euros.Cofinançament del Fons Social Europeu, per als plans extraordinaris d'ocupació local en col·laboració amb les entitats locals.

Normativa

Ordre TRE/84/2010, de 22 de febrer, per la qual s'estableixen les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats locals per a la realització de plans extraordinaris d'ocupació locals (Projecte Impuls Treball).