dimecres, de juliol 25

Aquesta es la moció que finalment vam presentar a debat al Ple d'ahir


MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ALTERNATIVA BAIX GAIÀ (ABG-EPM-ICV) A L’AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA PER A LA SALVAGUARDA DE L’ESPAI NATURAL MUNTANYANS-II

És sobradament coneguda la importància de la preservació de l’espai dels Muntanyans pel que fa al manteniment d’un cert equilibri territorial al nostre municipi. La zona anomenada “Muntanyans-II”, per on passa el torrent d’en Gibert, es troba formada per comunitats vegetals protegides de “Salicornar-canyissar continuació natural del llac del “Salar” de l’Espai d’Interès Natural “Platja de Torredembarra i Creixell”. Constitueix a més una zona utilitzada per al descans i alimentació de nombroses d’aus com el “corriol carnanegre” (Charadrius alexandrinus), així com erigir-se en zona de passada utilitzable per diversos anfibis i mamífers protegits. El fet de constituir un connector biològic connectant la zona de “Muntanyans” amb l’interior provoca un augment de les possibilitats de supervivència a mitjan i llarg termini, de l’Espai d’Interès Natural “Platja de Torredembarra i Creixell”, de la Reserva Natural de fauna salvatge de la desembocadura del riu Gaià, de l’Espai d’interès Natural de la Punta de la Mora-Tamarit i de la Reserva marina “Grapissar-Masia Blanca”).

Precisament per aquest valor intrínsec, el Plenari de l’Ajuntament de Torredembarra celebrat el 10 de maig del 2007 va aprovar, a proposta dels grups municipals d’Alternativa Baix Gaià, ERC i CIU, una moció reclamant la protecció d’aquest patrimoni natural del nostre terme. Recordem alguna de les resolucions aprovades:

“Donar suport a la petició d’ampliació de l’EIN Platja Natural d’Els Muntanyans de Torredembarra i Creixell promoguda per la Plataforma Salvem els Muntanyans a la qual s’han adherit diferents entitats i partits polítics”.

“Comunicar (...) la voluntat que els terrenys afectats pel Pla parcial Muntanyans II siguin inclosos en la seva totalitat a l’EIN tal com es demana a la sol·licitud.”.

La imprescindible preservació d’aquest espai ha estat un dels elements centrals en la recent campanya de les eleccions municipals del mes de maig passat, en les que la majoria de les forces polítiques amb presència a Torredembarra varen prendre posició a favor d’una protecció efectiva de Muntanyans-II.

Per altra banda, el Parlament de Catalunya es pronunciarà properament sobre la situació urbanística de Muntanyans. És important assenyalar que a partir de la proposta inicial amb de CiU, els partits que donen suport al govern de la Generalitat, que compten amb una majoria parlamentària suficient per aprovar les seves resolucions, han acordat una proposta d’acord en el sentit següent:

Primer: “ Iniciar els tràmits que corresponen per tal que els terrenys situats en els espai lliures corresponents al Pla Parcial Muntanyans II siguin inclosos en l’Espai d’Interès Natural “Platja de Torredembarra i Creixell”.

Segon: “ Considerar la conveniència de la inclusió en aquest PEIN de les superfícies adjacents als espais lliures assenyalats anteriorment que es consideri necessari i imprescindible incorporar a l’àmbit a protegir, per mantenir-ne la coherència, establint les oportunes mesures cautelars de protecció”.

Tercer: “ Impulsar els acords entre el DMAH, l’ajuntament de Torredembarra i la resta d’ens implicats que permetin si s’escau l’assoliment d’aquests objectius”.

Però la definitiva preservació de Muntanyans-II requereix també un posicionament clar i contundent en clau local. No podem oblidar que han estat les successives decisions de la nostra corporació, en ús de les seves competències en matèria d’urbanisme, les que han configurat la situació actual. Assenyalem, entre altres, les següents aprovacions municipals, l’aprovació provisional (2001) i definitiva (2002) del Pla General, i molt especialment l’aprovació inicial del Pla Parcial Muntanyans-II al juliol del 2004, per cert amb l’únic vot en contra del regidor d’Alternativa Baix Gaià (ABG-EPM-ICV).

A partir d’aquests antecedents, no resulta raonable esperar que una altra administració resolgui unilateralment un problema amb una clara responsabilitat municipal. Per tant, la preservació definitiva de Muntanyans-II, més enllà de declaracions d’intencions buides de contingut, passa indefectiblement per una acció decidida de l’Ajuntament de Torredembarra en la línia marcada en les resolucions en curs d’aprovació en el Parlament.

Per tots aquests motius, el Ple de l’ajuntament de Torredembarra pren els següents acords:

1.- Ordenar la paralització immediata de les obres d’urbanització de Muntanyans-II, a l'espera de la resolució del Parlament de Catalunya

2.- Demanar al Departament de Medi Ambient i Habitatge que determini la conveniència de la inclusió en el PEIN “Platja de Torredembarra i Creixell” de les superfícies adjacents als espais lliures assenyalats anteriorment que es consideri necessari i imprescindible incorporar a l’àmbit a protegir, per mantenir-ne la coherència, establint les oportunes mesures cautelars de protecció, en tant es formula la proposta justificada de delimitació, que haurà d’estar formulada en el mínim termini de temps possible. Amb aquest objectiu, s’impulsarà la creació d’un grup de treball format per l’ajuntament i el DMAH, que coordinarà els treballs de delimitació dels espais a incorporar a l’espai d’interès natural.

3.- Impulsar l’assoliment d’acords entre l’ajuntament i l’empresa promotora que permetin l’adquisició o compensació urbanística de les noves superfícies avui edificables que s’hagin d’incorporar en l’ampliació del EIN “Platja de Torredembarra i Creixell”.

4.- En aplicació del principi de precaució previst a la normativa comunitària de protecció dels hàbitats de les aus silvestres, ordenar la paralització temporal de les obres d’urbanització de Muntanyans-II per un període de quatre mesos, per tal de permetre la frealització dels treballs de delimitació dels espais a preservar.

Torredembarra, a 24 de juliol de 2007.