diumenge, de juliol 22

Moció presentada per ABG
Aquest document encara pot ser modificat, però sempre mantenint l'objectiu, aturar temporalment les obres de Muntanyans II. En cap dels casos voldrem que la moció sigui una "bonica declaració d'intencions". S'ha d'acabar amb l'actitut còmoda de "si algú compra, nosaltres ho acceptarem". Tenim que obligar a l'Ajuntament de Torredembarra a que es bellugui, de veritat, per trobar solucions, en aquest cas, inmediates.
Hi han arguments suficients per aturar el Pla Parcial, i revisar l'actual situació. Tothom reconeix amb la boca petita que no s'han fet be les coses, (Ajuntament de Torredembarra, Política Territorial, Dep. de Medi Ambient, Agència Catalana de l'Aigua, partits polítics...) i que el desenvolupament de l'urbanització es un error, però per uns i per els altres, a Muntanyans II, avui, estan les màquines destruïnt el nostre territori, i potser la nostra dignitat.
"Que la prudència no ens faci traïdors"


Proposta de moció per demanar l’aturada temporal de les obres del Pla Parcial Muntanyans II

EXPOSICIÓ

Atés que l’anomenat Pla Parcial Muntanyans II es un espai urbanitzable que contempla un projecte d’edificació de 550 vivendes. Aquest espai està ubicat al tram final del TORRENT D’EN GIBERT, un torrent que, segons els informes aportats per diverses institucions, aixi com testimonis oculars, pagesos i pescadors de Baix a Mar, es una zona altament inundable. Hi ha dades suficients per demostrar que la zona destinada actualment, per desenvolupar les 550 vivendes, es inundable, tant per les avingudes d’aigua del torrent, Aixi com per les aigües subterranies.

Atés que desde el juliol de 2004, data que es var fer efectiva l’aprovació inicial del Pla Parcial Muntanyans II, han anat apareixent nous elements que confirmen que el Pla parcial Muntanyans II és un error, com l’estudi fet per el Ministerio de Medio Ambiente l’any 2001, abans que s’aprovés definitivament la revisió del Pla General, on constatava l’alt valor ecològic de l’espai i avalant l’inundabilitat, i que, seguint aquests paràmetres proposava l’expropiació dels terrenys afectats, Aixa com, l’iclusió dels terrenys a l’EIN muntanyans.

Atés que aquests elements, aixi com un canvi en la sensibilitat de la nostra societat vers els aspectes de defensa del territori, apostant per un model urbanístc més moderat i més coherent amb el territori, han provocat que al llarg dels darrers anys el Pla Parcial Muntanyans II hagi esdevingut una forta controversia, tant a nivell polític, com a nivell social, provocant doverses manifestacions, Aixi com dues mocions aprovades al Ple de l’Ajuntament de Torredembarra.

Atés que el proper mes d’octubre el Parlament de Catalunya debatrà una moció, que en cas d’aprovació, obligaria al Govern de la Generalitat a fer una moratoria i a crear una taula negociadora entre el Govern català, Ajuntament de Torredembarra i altres entitats, per poder cercar posibles solucions.

PROPOSEM AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA

PRIMER: L’aturada temporal del procés d’urbanització del Pla Parcial Muntanyans II, per poder facilitar la resolució del Parlament de Catalunya el mes d’octubre.

SEGON: Crear una comissió amb carácter d’urgència, que hi síguin presents tots els partits polítics, per poder fer un seguiment de les gestions que pugui fer l’Ajuntament de Torredembarra, aixi com l’aplicació, en la mesura del posible, dels acords de les dues anteriors mocions.