dijous, de maig 10

Polítiques de Medi AmbientMEDI AMBIENT I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLECom a programa electoral assumim el 100% de l’Agenda 21 local redactada a partir de la participació ciutadana. Es tracta d’un document públic redactat pel Consell Municipal de Sostenibilitat i assumit pel conjunt forces polítiques a través del ple municipal. L’Agenda 21 posa les bases per tal de millorar la qualitat ambiental urbana, l’àrea rural, la diversificació de l’economia, cohesió social, gestió de l’aigua, energia i residus.


A més a més, l’ABG proposem:


-Potenciar el Consell Municipal de Sostenibilitat.


-Potenciar la trobada d’energia solar anual que es fa a la plaça del Castell.


-Aplicar els criteris d’ecosostenibilitat a totes les construccions propietat municipal.


-Incorporar criteris mediambientals a l’hora de comprar material per a l’Ajuntament (paper reciclat, béns d’informàtica, productes de neteja, etc.).


-Proposar als municipis el Baix Gaià la celebració coordinada de la festa de l’arbre (compartint publicitats, compra d’arbres, etc.)


-Compra de compostadors casolans per a distribuir entre els veïns que signin un conveni de col·laboració amb la regidoria.


-Crear una empresa pública de gestió dels residus, que tingui per objectiu augmentar el percentatge de reciclatge, instal·lar contenidors soterrats de manera pautada (nucli antic, etc.), renovar la resta de contenidors.


-Seguir amb l’obligatorietat de fer els forats pels soterrats a càrrec de les empreses que desenvolupin nous plans parcials.


-Aplicar mesures per a reduir la producció de residus.


-Potenciar el consum ecològic i responsable.


-Estimular la cooperació en matèria de residus amb la resta de pobles del Baix Gaià.


-Arranjar les zones verdes.


-Impulsar mesures d’estalvi d’aigua tant a nivell de l’Ajuntament com de la resta del municipi.


-Impulsar ordenances que primin l’estalvi d’aigua, el reciclatge i l’ús d’eneregies netes.


-Crear un itinerari interior per a conèixer el patrimoni rural. Es tracta d’una iniciativa del Consell Municipal de Sostenibilitat, com moltes de les que hem recollit en aquest document, que assumim al 100%. El projecte té l’objectiu d’afavorir la diversificació de l’economia, recuperar el patrimoni històric i natural i donar contingut al temps de lleure del turisme i de la població local. Casetes de pedra seca, camins rurals, camps de conreu, sínies, marges, cisternes...


-Generar accions, directes i de conscienciació, que lluitin contra el canvi climàtic. Les ciutats són part important del problema però també part imprescindible de la solució i per això des de l’Alternativa tenim propostes basades en cinc compromisos que responen a dues premisses bàsiques (reduir les emissions i neutralitzar les emissions): l’elaboració de plans d’energia locals (per reduir emissions de gasos d’efecte hivernacle i reduir el consum energètic); noves ordenances per promoure les energies renovables; l’aposta pel transport públic, que consumeix deu vegades menys que el particular; el compromís d’utilitzar vehicles elèctrics i híbrids; i reduir el consum energètic dels edificis municipals. Cal implantar les polítiques de lluita contra el canvi climàtic per tal de mitigar-ne els efectes i buscar les fórmules d'adaptació més adients: les polítiques de mitigació són les que han de conduir a disminuir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, responsables del canvi climàtic, tant augmentant l'eficiència i l'estalvi energètics com substituint els combustibles fòssils o racionalitzant l'ús del transport, entre altres mesures;així el potencial d’estalvi energètic dels edificis s’estima en un 30% i, això, significa establir Plans d’Estalvi i Eficiència energètica, que permetin identificar la factura energètica actual i les línies correctores i les accions innovadores. Cal doncs una nova cultura d’ús de l’energia.Catalunya, mitjançant l'Oficina del Canvi Climàtic, està elaborant l'Estratègia catalana de lluita contra el canvi climàtic, per desenvolupar i executar les polítiques domèstiques de reducció de gasos amb efecte d'hivernacle. Però tot això cal traslladar-ho a objectius i accions de sostenibilitat tangibles en l’àmbit local, impulsant uns marcs estratègic (compromisos, metodologia i indicadors) a cada ciutat per actuar de manera coordinada i cooperativa en la lluita contra el canvi climàtic, que signifiqui reduir les emissions d’emissions de les nostres ciutats, la reducció del consum energètic i el foment de l’eficiència energètica adquirint compromisos concrets i avaluables.


-Crear d’un consorci de gestió de l’EIN “Platja Natural de Torredembarra i Creixell” amb la participació de la Generalitat i d’altres administracions.


-Millorar la gestió i protecció de l’EIN.


-Potenciar el litoral, la seva protecció, el seu estudi i el seu atractiu turístic.


-Cercar les fórmules idònies de protecció del litoral (sorra, part submergida, etc.).


-Demanar una fórmula jurídica de major protecció de la Platja Natural de Torredembarra i Creixell superior a l’EIN (Espai d’Interès Natural).


-Col·laborar amb el Club Marítim per tal de donar la màxima obertura a les seves instal·lacions i a les seves activitats.


-Col·laborar amb el Port Torredembarra per tal d’obrir-lo i potenciar-lo.


-Crear la figura de “Coordinador/a de platja” per tal de coordinar les diverses regidories i serveis que afecten al litoral.


-Crear el museu del mar (veure l’apartat d’Agricultura i Pesca) en col·laboració amb les diverses entitats vinculades amb la pesca, el mar i el litoral.


-Emprar totes aquestes eines per fer que Torredembarra sigui un indret capdavanter en la gestió mediambiental.