dimarts, de maig 15

Polítiques de Participació CiutadanaPARTICIPACIÓ CIUTADANA


Què entenem per participació ciutadana?


Últimament sentim anomenar paraules boniques i políticament correctes com sostenibilitat, participació, desenvolupament, progrés, etc. Aquests grans mots poden esdevenir no res quan cauen en mans dels vividors del sistema que muten amb els temps per mantenir-se als llocs de poder. En el present escrit agafarem una d’aquestes idees-força, la participació ciutadana, i intentarem explicar què és el que hauria de ser i quins són els compromisos que s’haurien d’adquirir.


En primer lloc, la participació no només és una eina per prendre decisions col·lectivament. És també una eina d’aprenentatge i de cohesió social. Obrir un procés participatiu obrir espais de comunicació i de trobada que permet compartir projectes amb la voluntat de millorar el nostre entorn i les nostres vides. Estem parlant d’un procés que no és l’objectiu en si mateix sinó una eina de transformació. Aquest procés ha de fer prendre consciència a la col·lectivitat de la necessitat de treballar plegats.


Abans d’iniciar un projecte cal analitzar i diagnosticar l’estat de l’entramat civil, la predisposició, buscar els punts d’acords, etc. Seguidament cal planificar l’acció, creant consens en l’estratègia a seguir. Després cal posar-ho en pràctica buscant l’equilibri entre les diferents posicions. Finalment cal tenir en compte que cal anar fent una avaluació continuada del procés. Per a tot plegat es poden utilitzar diverses dinàmiques. Un exemple a destacar és el cas del Consell Municipal de Sostenibilitat de Torredembarra, que tot i que encara cal millorar molt, és un exemple de participació i presa de decisions. Una proposta concreta que ja s’ha comentat i que creiem indispensable és crear en el seu si una comissió que tracti qüestions d’hisenda de cara a arribar a crear uns pressupostos participatius i una fiscalització de la despesa municipal.


Per tot això l’ABG proposa:


-Crear la figura del Síndic de Greuges.


-Potenciar el Consell Municipal de Sostenibilitat establint l’obligatorietat d’assistència a l’alcalde, els regidors i els tècnics cada vegada que una comissió ho demani. També establirem que la presidència del ple del CMST recaigui en representants de les comissions i no en l’alcalde.


-Potenciar els pressupostos participatius (Punt desenvolupat a “Hisenda i pressupostos participatius”)


-Facilitar les relacions entre les entitats i l’Ajuntament.


-Facilitar les relacions dels barris i urbanitzacions amb l’Ajuntament creant els consells consultius de barri.


-Dotar a tots els barris i urbanitzacions d’espais de reunió i trobada.


-Acte públic anual de l’equip de govern.


-Convertir la revista Som-hi en un butlletí estrictament d’informació municipal.


-Potenciar la Sínia com a vehicle de participació, debat, creació i difusió.


-Crear d’un portal web municipal: Degut a la falta evident de comunicació entre l’Ajuntament i els ciutadans, un mitjà per a combatre aquesta falta de comunicació seria la creació d’un portal a internet amb serveis de tot tipus enfocats al ciutadà. Actualment internet s’ha convertit en un mitjà de comunicació eficaç i molt útil i cada dia són més les famílies que disposen d’acces a la xarxa. Actualment l’Ajuntament disposa d’una plana web (http://www.torredembara.cat/). Aquesta té un disseny primitiu i poc eficaç. La informació que hi podem trobar és antiga i poc actualitzada. Hi manquen continguts i, el més important, espais més dinàmics de comunicació entre l’Ajuntament i els ciutadans. Convindria que hi hagués diferents seccions molt actualitzades: notícies, contacte via mail amb les regidories, tràmits municipals, consultes, farmàcies de guàrdia, actes dels plens, ofertes de treball, horaris dels transports públics, botiga virtual amb productes municipals, etc.). També s’hauria de donar la possibilitat als ciutadans de tenir una adreça electrònica tipus xxxxx@torredembarra.cat, un espai web per a les entitats, etc.


-Solucionar els conflictes buscant el consens i el treball en xarxa amb tots els sectors implicats.


Cal iniciar una dinàmica de treball novedosa a la nostra Vila basada amb el diàleg, la participació i el consens. Es tracta de crear il·lusió en el treball col·lectiu i en les potencialitats del nostre poble.